27 06

A közösség megtart, erőt ad, és hagyományt teremt!

A Weker­lei Kul­túr­ház az első pil­la­nat­tól kezd­ve nagy hang­súlyt fek­tet a csa­lá­dok­ra. Kül­de­té­sük és fel­ada­tuk, hogy folya­ma­to­san fel­mér­jék az ott élők igé­nye­it. Tud­ják, aki belép hoz­zá­juk, magá­val hoz­za és elvi­szi a lehe­tő­sé­gek tár­há­zát. Beszél­get­nek, kér­dez­nek, hogy meg­is­mer­jék a közös­ség elvá­rá­sát. — kezd­te „Az aktív közös­ség sze­re­pe a loká­lis hagyo­mány­te­rem­tés­ben” című kon­fe­ren­cia­be­szél­ge­tést Kiss-Szi­tár Orso­lya, a helyi kul­túr­ház vezetője.

Ahogy min­den közös­sé­get, őket is meg­vi­sel­ték az elmúlt évek nehéz­sé­gei, de a rugal­mas és kre­a­tív hoz­zá­ál­lá­suk­nak köszön­he­tő­en meg­erő­söd­ve kerül­tek ki belő­le. A weker­lei élet­ér­zés: együtt sza­ba­dok és erő­sek vagyunk — mit sem változott.

Bor­zal­mas lát­vány volt az üres, láto­ga­tó nél­kü­li kul­túr­ház a covid berob­ba­ná­sa­kor, de a lel­kes és ötle­tes stáb azon­nal fel­ál­lí­tott egy online teret a közösségnek.

Máig emle­ge­tik a “Divat­hír­adót”, ami iga­zi  kul­túr­tör­té­ne­ti gyöngy­szem volt. A gaz­da­sá­gi vál­ság­ra ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság­gal vála­szol­tak, s ennek jegyé­ben töl­töt­ték meg a tere­ket: egy nap­ra szer­vez­ve a fel­nőtt és a gye­rek prog­ra­mo­kat, csak úgy zen­gett ház a sok látogatótól.

A Weker­lei Kultúrházzal,mint önkor­mány­za­ti köz­mű­ve­lő­dé­si intéz­ménnyel több évti­ze­des a Weker­lei Tár­sas­kör együtt­mű­kö­dé­se — foly­tat­ta a tör­té­ne­tet Sze­be­nyi Mari­an­na, a WTE tag­ja. A leg­ré­gebb­re talán a Weker­lei Napok tör­té­ne­te nyú­lik vissza, amely­re idén 33. alka­lom­mal került sor. A “Tied a szín­pad” prog­ram­ban, éven­te 2–300 weker­lei gye­rek lép fel. A CÉGÉR című doku­men­tum­film fesz­ti­vált is közö­sen szer­vez­ték, helyi közös­sé­gek­től jött az ötlet, és a helyi közös­sé­gek vol­tak az ipar­tör­té­ne­ti kis­fil­mek alkotói.

18 évvel ezelőtt talál­ták ki a gye­re­kek egyik nagy ked­ven­cét: a Tél­te­me­tést, egy dobos kiki­ál­tós fel­vo­nu­lást, mely­nek csúcs­pont­ja a kisze­báb elége­té­se. Az ehhez kap­cso­ló­dó  kéz­mű­ves prog­ram idő­vel kinőt­te a koráb­bi hely­színt, így ennek ma már a Kul­túr­ház ad ott­hont, s innen vonul a mint­egy 500 fős tömeg rig­mu­so­kat kán­tál­va a mág­lya hely­szín­re, a Kós Károly tér­re, ahol több szá­zan vár­ják min­dig a menet megérkezését.

A Kul­túr­ház nem­csak a Tár­sas­kör­rel műkö­dik együtt — vet­te át szót ismét Kis-Szi­tár Orso­lya- a Weker­lei Garázs­vá­sár prog­ram­ban is köz­re­mű­köd­nek, amely mára egy kul­tu­rá­lis oázis­sal teli fesz­ti­vál lett. A Weker­lei Nyá­ri Sza­bad­egye­tem kap­csán a Magyar Kol­lé­gi­um Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let­tel fog­tak össze. Az ese­mény szlo­gen­je: “A Weker­lé­nek fon­tos vagy! Neked fon­tos a Weker­le!” töké­le­te­sen kife­je­zi a közös­ség össze­tar­to­zá­sát és egy­más irán­ti elkö­te­le­ző­dé­sét. A Kis­pes­ti Heli­kon Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let­tel pedig Heli­kon Go néven kalan­dos műtárgy­ke­re­ső túrá­ra hív­ták a játék­ra vágyó és alko­tá­sok­ra kíván­csi műkedvelőket.

A Weker­le Tár­sas­kör is az együtt­mű­kö­dés híve, Sze­be­nyi Mari­an­na azt mond­ja, hogy nem egy­más­sal vetél­ked­nek, közö­sen meg­sok­szo­roz­zák az erő­i­ket és a hatá­su­kat a weker­le­i­ek össze­fo­gá­sá­ban, közös­sé­gé ková­cso­lá­sá­ban. Éppen ezért min­den weker­lei szer­ve­zet­tel, nem­csak a civi­lek­kel, infor­má­lis cso­por­tok­kal, de a gaz­da­sá­gi sze­rep­lők­kel, isko­lák­kal, óvo­dák­kal is jó kap­cso­la­tot ápolnak.

Erre jó pél­da, hogy egy pályá­zat kap­csán idén a helyi közép­is­ko­la média sza­kos hall­ga­tó­it és taná­ra­it von­ták be a Weker­lei kép­pil­la­na­tok című pro­jekt­be, ahol a diá­kok készí­tet­tek rövid fil­me­ket. Az évek során  sike­rült elér­ni, hogy a weker­le­i­ek maguk is aktí­van tegye­nek a közös­sé­gért, mint­egy 270 önkén­tes dol­go­zik a ren­dez­vé­nye­ken és az egye­sü­let is csak önkén­tes mun­ká­val műkö­dik. A prog­ra­mok hiány­ér­ze­tek­ből fakad­tak min­dig is és ezért elvük, ha jó ötlet­tel jön bár­ki, azt köte­les­sé­gük befogadni.

A közön­ség ámu­lat­tal hall­gat­ta az elmúlt évti­ze­dek izgal­mas tör­té­né­se­it, majd Bíró Ágo­ta némi szo­mo­rú­ság­gal kezd­te el mesél­ni a Szi­get­vár Tár­sa­ság tör­té­ne­tét, az otta­ni sze­gény­ség meg­élé­sét.  Nekik nincs közös­sé­gi terük, de van töret­len lel­ke­se­dé­sük. A kul­tú­rán keresz­tül igye­kez­nek meg­szó­lí­ta­ni az embe­re­ket, úgy lát­ják, így képe­sek az embe­rek a prob­lé­mák­ra vála­szol­ni. Közös­sé­gi kiál­lí­tá­so­kat szer­vez­nek, ahol a közös­ség állít­ja össze a bemu­ta­tott anya­go­kat. Szá­mos csa­lád éle­tét meg­ha­tá­roz­ta a helyi cipő­gyár, ami 123 évig műkö­dött Szi­get­vá­ron. A sze­mé­lyes tör­té­ne­lem min­den ott élőt érde­kel, sokan őriz­nek ott­hon ehhez kap­cso­ló­dó tár­gyat, fotót, emlé­ket. Most a kon­zerv­gyár bemu­ta­tá­sa követ­ke­zik. Tapasz­tal­ják, hogy a közös­sé­gi kul­tú­ra akti­vi­zál­ja a lakos­sá­got. Nagy vágyuk, hogy az intéz­mény­rend­szer is fel­áll­jon mel­lé­jük. Mivel hely­ben nin­csi újság, sem rádió, a helyi nyil­vá­nos­sá­got folya­ma­tos kér­dő­íve­zés­sel pótol­ják. Sport­ki­ál­lí­tás­ra is készül­nek, elébb az idő­sebb kor­osz­tály­nak, majd a fia­ta­lok­nak, akik majd ven­dé­gül lát­ják az idősebbeket.

Fon­tos közös­ség­szer­ve­ző erő náluk a kör­nye­zet­vé­de­lem, a víz prob­lé­má­ja. Kény­szer hatá­sá­ra kezd­tek el fog­lal­koz­ni a víz­prob­lé­má­val. Elfo­gad­ha­tat­lan hely­zet ala­kult ki náluk, miu­tán egy fel­újí­tást köve­tő­en a 10 ezer lakos har­ma­da nem jut hoz­zá iha­tó víz­hez, ráadá­sul fizet­nek a víz­dí­jért, de sem­mit sem kap­nak érte cse­ré­be. Ezért is kiemelt sze­re­pet kell vál­lal­ni­uk a helyi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban. Koráb­ban nem bíz­tak a helyi­ek maguk­ban, nem hit­tek a össze­fo­gás ere­jé­ben. A szi­get­vá­ri csa­pat úgy véli: a kul­tú­ra bizal­mi viszonyt terem­tett, képes behúz­ni a közös­sé­gi szer­ve­ző­dés­be az embe­re­ket. Ma már meg tud­ják fogal­maz­ni mi a hiány­ér­ze­tük. Szo­ci­á­lis tevé­keny­sé­get is végez­nek, hiszen hely­ben ebből is kevés van. Legyél érzé­keny felül­ről, és adj mások­nak — mond­ják a kicsit tehe­tő­seb­bek­nek. Az intéz­mé­nyek nagy része bezárt, sor­vad­ni kez­dett min­den, újra kel­lett élesz­te­ni azzal, hogy fel­is­mer­ték: közö­sek az érde­ke­ik és a köl­csö­nös együtt­mű­kö­dés hatal­mas erőt ad.

Folya­ma­to­san erő­sí­te­ni kell talál­ko­zá­so­kat, a kap­cso­ló­dá­si pon­to­kat. Egy­sze­rű­en az embe­re­ket közös­ség­gé kell fej­lesz­te­ni, ez a mi mun­kánk, s nem is kevés — álla­pí­tot­ták meg a beszél­ge­tés résztvevői.

A gye­re­kek pedig azt viszik maguk­kal, amit lát­tak, amit maguk is meg­él­tek. Olyan plusz ügyes­sé­get kap­nak az élet­hez, amit az okta­tá­si rend­szer jelen­leg nem tud meg­ad­ni. Meg­ta­nul­nak együtt­mű­köd­ni, alkal­maz­kod­ni, javul a prob­lé­ma­meg­ol­dó képes­sé­gük, kre­a­ti­vi­tá­suk. Már a totyo­gó­sok is része­sei lehet­nek az önkén­tes mun­ká­nak, erre neve­lőd­nek, ami­kor pél­dá­ul ők adnak oda vala­mi apró­sá­got egy rendezvényen.

Az akti­vi­tás, a közös­sé­gért foly­ta­tott mun­ka meg­te­rem­ti a hagyo­mányt és az önkén­tes­ség szocializációját.

/Bíró Ágo­ta: Szi­get­vár Tár­sa­ság akti­vis­tá­ja, nem­rég a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány egy­éves kép­zé­sén tanul­ta a közösségszervezést.

A kerek­asz­tal-beszél­ge­tést Bálint Móni­ka, a CKA ügy­ve­ze­tő­je fog­ta össze./