15 07

Hálózatépítés Egerben

Nem­ré­gi­ben Eger­ben jár­tunk egy nagy­sze­rű háló­zat­épí­tő talál­ko­zón – Pest vár­me­gyei és észak­­ke­­let-magyar­or­­szá­­gi civil szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­vel. A két­na­pos ese­ményt a bor­vi­dék­hez mél­tón a Szép­­asszony-völ­­gyi Osto­ros csa­lá­di pin­cé­szet­ben kezd­tük egy közös vacso­rá­val és az egy­más mun­ká­já­nak isme­re­té­re épü­lő játé­kos beve­ze­tőt köve­tő, éjszakába…

Bővebben…

12 07

Közösségszervezők Országos Találkozója 2024

Mi tör­tént Kun­bá­bony­ban? A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén már VII. alka­lom­mal ren­dez­te meg a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban júli­us 4–7. között. Az év egyik leg­fon­to­sabb ese­mé­nyé­re hete­kig készül­tünk, hogy szí­nes, hasz­nos, szó­ra­koz­ta­tó és gör­dü­lé­keny prog­ra­mo­kat szer­vez­zünk, melyek…

Bővebben…

27 06

A közösség megtart, erőt ad, és hagyományt teremt!

A Weker­lei Kul­túr­ház az első pil­la­nat­tól kezd­ve nagy hang­súlyt fek­tet a csa­lá­dok­ra. Kül­de­té­sük és fel­ada­tuk, hogy folya­ma­to­san fel­mér­jék az ott élők igé­nye­it. Tud­ják, aki belép hoz­zá­juk, magá­val hoz­za és elvi­szi a lehe­tő­sé­gek tár­há­zát. Beszél­get­nek, kér­dez­nek, hogy meg­is­mer­jék a közös­ség elvárását.…

Bővebben…

18 11

Megünnepeltük a Részvétel Hete 2023 résztvevőit!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2023. novem­ber 17-én ren­dez­te meg a Rész­vé­tel Hete 2023 – Záró Ünne­pét. Az elmúlt közel két hónap­ban az ország szá­mos terü­le­tén, meg­annyi hely­szí­nen, több száz részt­ve­vő­vel zaj­lot­tak helyi akti­vis­ták, cso­por­tok vagy civil szer­ve­ze­tek által szer­ve­zett, és…

Bővebben…

02 08

Közösségszervezők Országos Találkozója 2023! — BESZÁMOLÓ

Egy hely, ahol fel­töl­tődsz és egy évre ele­gen­dő muní­ci­ót kapsz! Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ja 2023! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén nyá­ron is meg­ren­dez­te a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját, és össze­kap­csol­va a CPU‑t, az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel nem­zet­kö­zi nyá­ri egye­te­mét júli­us ele­jén. Az első két…

Bővebben…

01 06

Közösségszervezők Országos Találkozója 2023

és CPU (Citi­zen Par­ti­ci­pa­ti­on Uni­ver­sity) A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén nyá­ron is meg­ren­de­zi a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját, és ehhez kap­cso­lód­va a CPU‑t, az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel nem­zet­kö­zi nyá­ri egye­te­mét is. Téged is sze­re­tet­tel várunk mind­két programra!Időpontok:  2023. júli­us 4.–5. — Közös­ség­szer­ve­zők Országos…

Bővebben…

29 10

CKA Család — Alapító Ünnepség

Össze­tar­tó, csa­lá­di­as érzü­le­tű, orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző, szak­mai háló­zat szü­le­tett októ­ber 28-án! A CKA nem tit­kolt cél­ja volt, hogy azo­kat a magyar­or­szá­gi civil szer­ve­ze­te­ket, akik hason­ló érték­rend­del dol­goz­nak egy demok­ra­ti­ku­sabb, igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lo­mért háló­za­to­san össze­kap­csol­ja, egy nagy csa­lád­dá for­mál­ja.Öröm­mel jelent­jük be, hogy ez a…

Bővebben…

24 10
Civil Kotta - Szulovszky István

Újabb elismerés a civil erőfeszítéseknek

Szent­end­re Város Civil Szer­ve­ze­te díjat kapott eddi­gi tevé­keny­sé­gé­nek elis­me­ré­se­ként a szent­end­rei Civil Kot­ta szer­ve­zet.Közös­ség­szer­ve­ző­jük pedig Szu­lovsz­ky Ist­ván, akit a váro­sa iránt érzett sze­re­te­te moti­vál­ta, és az ehhez a mun­ká­hoz szük­sé­ges szak­mai tudást a CKA kép­zé­se­in és men­to­rá­lá­sa alatt sajá­tí­tot­ta el. A…

Bővebben…

30 09

Közösségszervezők Országos Találkozója 2022. – Kunbábony

Első Roma Közös­ség­szer­ve­zői díj átadás, közös kiál­lás a sza­bad saj­tó­ért és ”Csa­lád­ala­pí­tás” — ezek vol­tak az ötö­dik  Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­já­nak külön­le­ges prog­ram­jai Kun­bá­bony­ban.  A talál­ko­zó leg­főbb cél­ja, hogy a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó civil cso­por­tok talál­koz­has­sa­nak itt, hogy bemu­tas­sák a többieknek…

Bővebben…