16 03

A közösségszervezés Európai Iskolája

A közösségszervezés Európai Iskolája

ECOS – avagy Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Iskola

A Civil Kol­lé­gi­um rész­vé­te­lé­vel az Eras­mus+ euró­pai uni­ós prog­ram kere­té­ben 2016. már­ci­u­sá­ban útnak indul az ECOS (Euro­pe­an Com­mu­nity Organ­is­ing Scho­ol) pro­jekt, mely­nek cél­ja a közös­ség­szer­ve­zés nép­sze­rű­sí­té­se, a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­nak bőví­té­se és a gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők kom­pe­ten­ci­á­i­nak növe­lé­se. A pro­jekt két és fél éve alatt az együtt­mű­kö­dő civil szer­ve­ze­tek öt euró­pai ország­ból (Bul­gá­ria, Len­gyel­or­szág, Magyar­or­szág, Német­or­szág, Szlo­vá­kia) kép­zé­se­ket való­sí­ta­nak meg kez­dő és hala­dó közös­ség­szer­ve­zők­nek, vala­mint közös­ség­szer­ve­zői kézi­köny­vet és e‑learning felü­le­tet hoz­nak létre.