02 05

A Tiszta Szavazás Koalíció választás napi tapasztalatainak összegzése

Önkén­tes jelen­lét­tel véd­tük a demok­rá­ci­átA Tisz­ta Sza­va­zás Koa­lí­ció válasz­tás napi tapasz­ta­la­ta­i­nak összeg­zé­se A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a Poli­ti­cal Cap­ital, a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ), és az aHang Tisz­ta sza­va­zás néven indí­tott kam­pányt, amely­hez kap­cso­ló­dó­an akti­vis­ta­há­ló­za­tot és jog­se­gély­szol­gá­la­tot üze­mel­te­tett a választás…

Bővebben…

02 03

Veled mennénk tovább!

Micso­da év volt! Embe­rek ezre­it jut­tat­tunk oltás­hoz, segí­tet­tünk élhe­tőb­bé ten­ni egy egész város­részt, össze­fog­tuk a nagy tava­ink meg­őr­zé­sért dol­go­zó civi­le­ket  — sok min­den más mel­lett így telt az ered­mé­nyek­ben gaz­dag 2021-es évünk. Rád is szük­sé­günk van, hogy a 2022-re vál­lalt hasonlóan…

Bővebben…

02 09

Újabb Siker Gyálon!

Ki kell adni az OLAF jelen­tés rész­le­te­it! Ezt mond­ta ki az Euró­pai Unió Tör­vény­szé­ke. Az Ele­ven Gyál cso­port 2017 óta kitar­tó­an dol­go­zik a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás és egyéb köz­szol­gál­ta­tá­sok javí­tá­sá­ért, és az önkor­mány­za­ti átlát­ha­tó­sá­gért. Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je, Homo­ki And­rea, az…

Bővebben…

08 07

Sikereink a vírus okozta vészhelyzet idején

Össze­gyűj­töt­tük azo­kat a kez­de­mé­nye­zé­se­in­ket, kam­pá­nya­in­kat, ame­lyek a 2020-as pan­dé­mia során a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re való­sul­tak meg. A Még egy falat — kam­pányt a CKA az aHang, és az Esély Labor Egye­sü­let­tel indí­tot­ta. Közös gyűj­tést szer­vez­tünk, hogy azon­na­li segít­sé­get kap­jon 12…

Bővebben…

29 10

” A közösségszervezésben az emberek jóléti igényei ébrednek fel.”

Hogyan lesz vala­ki közös­ség­szer­ve­ző? Miért fon­tos az, hogy kilép­jünk a kom­fort­zó­nánk­ból és tény­le­ge­sen tegyünk azért, hogy a lakó­he­lyünk, kör­nye­ze­tünk job­bá vál­jon? Töb­bek között ezek­re a kér­dé­sek­re is választ kap­ha­tunk a Van Más út! — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért közös­ség­szer­ve­ző­jé­től, Néme­the Krisztinától.…

Bővebben…

30 09

Újra itt a Részvétel hete!

Várunk téged is 2020. Októ­ber 10 — 17. között! A Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­ton keresz­tül 2005 óta civil szer­ve­ze­tek tucat­jai moz­dul­nak meg együtt, hogy a tár­sa­dal­mi rész­vé­tel fon­tos­sá­gá­ra és saját ügye­ik­re fel­hív­ják a figyel­met. 2020-ban ez egy kicsit más­kép­pen alakul –…

Bővebben…

16 03

A közösségszervezés Európai Iskolája

A közös­ség­szer­ve­zés Euró­pai Isko­lá­ja ECOS – avagy Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Isko­la A Civil Kol­lé­gi­um rész­vé­te­lé­vel az Eras­mus+ euró­pai uni­ós prog­ram kere­té­ben 2016. már­ci­u­sá­ban útnak indul az ECOS (Euro­pe­an Com­mu­nity Organ­is­ing Scho­ol) pro­jekt, mely­nek cél­ja a közös­ség­szer­ve­zés nép­sze­rű­sí­té­se, a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­nak bővítése…

Bővebben…