18 07

Kell a víz! Társasjáték a vízről!

Letölt­he­tő tár­sas­já­ték a VÍZ-ről a Víz Koa­lí­ció ‑tól. Hogyan jutsz el a leg­ha­ma­rabb egy víz­to­rony­ba? Pró­báld ki Te is! A tár­sas­já­té­kot Kun Csa­ba víz­épí­tő mér­nök alkot­ta meg edu­ká­ci­ós jel­leg­gel, azaz sok hasz­nos víz­ügyi infor­má­ci­ót lehet a játék köz­ben meg­tud­ni a szerencsekártyák…

Bővebben…

30 05

Légy a demokrácia Őre!

és Rész­vé­tel Hónap­ja 2024 — FELHÍVÁS! Egé­szen külön­le­ges poli­ti­kai hely­zet áll majd fenn a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok éle­té­ben júni­us 9‑e után. A meg­vá­lasz­tott új kép­vi­se­lő­tes­tü­le­tek csak októ­ber else­jé­től lép­nek hiva­tal­ba, ami­kor lejár a 2019-ben meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők és pol­gár­mes­te­rek man­dá­tu­ma.  Külö­nö­sen fontos,…

Bővebben…

24 05

Katasztrofális a vízhálózat állapota

Az ATV-nél járt a Víz Koa­lí­ció, ahol a tanul­má­nyuk­ról, a tár­sa­dal­mi egyez­te­té­si fel­hí­vá­suk­ról és a víz­ügy­ről beszélt Homo­ki And­rea, a Víz Koa­lí­ció egyik ala­pí­tó­ja, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, aki szin­tén a Víz Koa­lí­ció tag­ja, és Érd önkor­mány­za­ti képviselője.…

Bővebben…

04 04

A víz ügyéről, a Víz Koalícióról és a közösségszervezésről a Klub Rádióban!

  Hall­gasd meg Para-Kovács Imre beszél­ge­té­sét Kecs­kés Károllyal és Magyar-Ábel Ágnes­sel, a Víz Koa­lí­ció tag­ja­i­val arról, hogy épül fel egy koa­lí­ció, milyen ere­je lehet egy ilyen szer­ve­zés­nek, és ter­mé­sze­te­sen nem kevés szó esik a víz ügyé­ről is! Hang­anyag | Klubrádió 

Bővebben…

28 03

Látványos demonstrációval zárta az Energiaügyi Minisztérium előtt a Víz Hete rendezvénysorozatát a Víz Koalíció

Víz Hete 2024 — VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN. 2024. már­ci­us 27., Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um Az ország 37 ese­mé­nyén vet­tek részt a helyi­ek, hogy a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó:  VÍZZEL  fog­lal­koz­za­nak a Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat­ban. Beszél­tek a víz­sze­gény­ség­ről, az ivó­víz jövő­jé­ről, az élő vizeinkről.…

Bővebben…

27 03

Az ATV műsorában a Víz Koalíció

Homo­ki And­rea, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, Érd önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je kép­vi­sel­ték a Víz Koa­lí­ci­ót az ATV műso­rá­ban 2024. már­ci­us 26-án. A már­ci­us 27-én palack­pos­tát visz a Víz Koa­lí­ció az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um­ba, csat­la­kozz az akcióhoz! 

Bővebben…

22 03

Ki menti meg a vízi-közmű szolgáltatást?

Szak­ér­tői tanul­mány főbb meg­ál­la­pí­tá­sai “A fenn­tart­ha­tó vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tás érde­ké­ben cél­sze­rű min­den költ­sé­get azon a terü­le­ten elszá­mol­ni ahol kelet­ke­zik, és min­den költ­sé­get azzal a fel­hasz­ná­ló­val meg­fi­zet­tet­ni, aki­nek az érde­ké­ben a költ­ség fel­me­rült.” — álla­pít­ja meg a Víz Koa­lí­ció leg­újabb szak­ér­tői tanul­má­nya, melyet…

Bővebben…

21 03

Ki menti meg a víziközmű-szolgáltatást?

Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2022. évi álla­pot­jel­lem­zői A Víz Koa­lí­ció har­ma­dik éve, a Víz Világ­nap­ja alkal­má­ból jelen­te­ti meg a hazai vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tás hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos elem­zé­sét. A Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya köz­ér­de­kű adat­igény­lés alap­ján, a vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tók által meg­adott ada­tok­ból készült.  Ezúton is sze­ret­nénk kifejezni…

Bővebben…