15 12

A Stop KB akciócsoport — állásfoglalás és levél Novák Katalinnak

Újra össze­állt a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akciócsoport!

2021-ben azért hív­tuk élet­re a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akció­cso­por­tot,  mert a “nem­zet­gaz­da­sá­gi­lag kiemelt” kor­mány­za­ti és/vagy magán­be­ru­há­zá­sok addig­ra embe­rek töme­ge­i­nek kese­rí­tet­ték meg az éle­tét. Célunk akkor az volt, hogy a poli­ti­ku­sok is vál­lal­ja­nak sze­re­pet a hely­zet keze­lé­sé­ben, és így vagy úgy, de érjük el, hogy töröl­jék el az ere­de­ti­leg 2006-ban elfo­ga­dott, de azóta több­ször – a helyi lakos­ság szá­má­ra arány­ta­la­nul hát­rá­nyo­san — módo­sí­tott, kiemelt beru­há­zá­sok tör­vé­nyét. A 2022-es válasz­tás előtt szé­les körű támo­ga­tást is kap­tunk, mind a civil, mind a poli­ti­kai körök­ből, de idá­ig — kor­mány­za­ti szán­dék híján — sem­mi nem történt.

2023 decem­ber 12-én azon­ban az ország­gyű­lés elfo­gad­ta a magyar épí­té­szet­ről szó­ló T/5662. szá­mú tör­vény­ja­vas­la­tot, ami a 42. feje­ze­té­ben a kiemelt beru­há­zá­sok új sza­bá­lyo­zá­sá­ra is vonatkozik.

Ezért most újra össze­hív­tuk a cso­por­to­kat, a témá­ban közös állás­fog­la­lást adtunk ki, és az aláb­bi közös leve­lünk­kel meg­ke­res­tük Novák Kata­lint is.  

Küldd el Te is a leve­let Novák Kata­lin­nak, ha egyet­ér­tesz vele!

Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akciócsoportja:

Ali­gai Fürdőegyesület

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

Fer­tő Tó Bará­tai Egyesület

Göd-ÉRT Egye­sü­let

Huszon­ket­te­sek Építészcsoport

Össze­fo­gás a Balatonért