01 08

A tatai tóvédők kitettek magukért!

Nem akar­nak szál­lo­dát a védett tópartjukra!

A civi­lek által kez­de­mé­nye­zett vasár­na­pi helyi nép­sza­va­zá­son a sza­va­zó­fül­kék­ben gya­kor­la­ti­lag elsöp­rő győ­zel­met arat­tak a szál­lo­da­men­tes tópar­tot kívá­nó véle­mé­nyek.
Nem ked­ve­zett a refe­ren­dum ered­mé­nyes­sé­gé­nek az, hogy nyár köze­pé­re, júli­us 31-re került kiírás­ra, mely idő­pont­ról 6 hét­tel meg­elő­ző­en érte­sül­tek csak a civi­lek, ennyi ide­jük volt fel­ké­szül­ni.
Ennek elle­né­re is több, mint 8300-an men­tek el a vok­su­kat lead­ni.
A 8361 sza­va­zó­ból mind­össze nagy­já­ból 513-an vála­szol­tak nem­mel a tóvé­dők kér­dé­se­i­re, vagy­is több, mint 90 %-ban a part­ra épí­ten­dő szál­lo­da ellen sza­vaz­tak.
Bár a nép­sza­va­zás jogi­lag érvény­te­len lett, mert mini­mum 10.300 főnek kel­lett vol­na az urnák­hoz járul­nia, de a nya­ra­ló sze­zon kel­lős köze­pé­re kitű­zött refe­ren­dum a jós­la­to­kat felül­mú­ló rész­vé­tel­lel való­sult meg.

A civil kez­de­mé­nye­zés­re, civil erő­for­rá­sok­ból meg­va­ló­su­ló kam­pány­ban a helyi cso­por­tok vál­lal­ták a fősze­re­pet, és leg­fő­kép­pen az ő érde­mük, hogy az ügy fel­buk­ka­ná­sá­tól eltelt több, mint 2 éven keresz­tül for­rón is tud­ták tar­ta­ni azt, tűzen-vízen keresz­tül vit­ték, és elju­tot­tak a nép­sza­va­zás kiírásáig.

A helyi­ek pedig nem marad­tak maguk­ra ebben a nagy mun­ká­ban. A CKA, mint a Nagy Tavak Koa­lí­ció szak­mai támo­ga­tó­ja, a kez­de­tek óta segí­ti a tatai civi­lek mun­ká­ját is, legyen szó szak­mai tanács­adás­ról, vagy akár tere­pi rész­vé­tel­ről, és szá­mos más szer­ve­zet is csat­la­ko­zott a kam­pá­nyuk­hoz idő közben.

Jogi­lag nem, de erköl­csi­leg min­den­kép­pen csa­tát nyert Tata civil lakos­sá­ga!
A sza­va­zás ered­mé­nye hatá­ro­zott véle­ményt mutat, amit a helyi dön­tés­ho­zók­nak és a beru­há­zók­nak figye­lem­be kell ven­ni­ük, most, és a jövő­ben is!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány pedig gra­tu­lál a tatai szer­ve­ze­tek­nek, a STOP Ava­lon Tata-nak, MAG — Miénk a Grund Város­vé­dő Egye­sü­let­nek és a civil állam­pol­gá­rok­nak kiál­lá­su­kért és eze­kért a tör­té­nel­mi pillanatokért!