11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…

15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban!  2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 órá­ig A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós kép­zé­sen: meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban; a közös gondolkodás,…

Bővebben…

01 08

A tatai tóvédők kitettek magukért!

Nem akar­nak szál­lo­dát a védett tópart­juk­ra! A civi­lek által kez­de­mé­nye­zett vasár­na­pi helyi nép­sza­va­zá­son a sza­va­zó­fül­kék­ben gya­kor­la­ti­lag elsöp­rő győ­zel­met arat­tak a szál­lo­da­men­tes tópar­tot kívá­nó véle­mé­nyek.Nem ked­ve­zett a refe­ren­dum ered­mé­nyes­sé­gé­nek az, hogy nyár köze­pé­re, júli­us 31-re került kiírás­ra, mely idő­pont­ról 6 héttel…

Bővebben…

29 11

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés

A fenn­tar­ta­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés 10 embert sodort egy hely­re, hogy közö­sen meg­ta­pasz­tal­ják, hogyan is lehet fele­lős­ség­tel­je­sen élni, dön­te­ni, és cse­le­ked­ni a saját és közös­sé­ge­ik éle­té­ben.  A három nap alatt a fenn­tart­ha­tó­ság téma­kö­rét jár­tuk körül miköz­ben meg­is­mer­ked­tünk a per­ma­kul­tú­ra vilá­gá­val, a…

Bővebben…