30 04

Akcióban a Nagy Tavak Koalíció

A Nagy Tavak Koa­lí­ció olyan bala­to­ni, fer­tő-tavi, tatai és velen­cei-tavi civil akti­vis­ták, cso­por­to­su­lá­sok, szer­ve­ze­tek össze­fo­gá­sa, akik maguk is vala­me­lyik nagy tó védel­mé­ben alakultak.

https://fb.watch/5bJtyDVsqU/

Az elmúlt évek­ben a négy tónál óri­á­si beruházások/fejlesztések, vagy éppen még csak azok elő­ké­szí­té­se kez­dő­dött meg, amik­ről a helyi lakos­ság jórészt csak a médi­á­ból érte­sült. Az idő­köz­ben innen-onnan meg­is­mert beru­há­zói igények/koncepciók, illet­ve a beru­há­zás­nak ked­ve­ző helyi sza­bá­lyo­zás módo­sí­tá­sai pedig nem győz­ték meg a helyi­e­ket arról, hogy az álta­lá­ban faki­vá­gás­sal, zöld terü­le­tek beépí­té­sé­vel és egyéb ter­mé­sze­ti kár­oko­zás­sal járó épít­ke­zé­sek a kör­nyék és a lakó­kö­zös­ség hasz­ná­ra vál­ná­nak. A beru­há­zá­sok gyak­ran lakos­sá­gi érdek- és jog­sé­re­lem­mel jár­nak. A „fej­lesz­té­sek” mér­té­két sok­szor eltúl­zott­nak lát­juk, ami a ter­mé­sze­ti és lakos­sá­gi érde­ke­ket súlyo­san sér­ti, bele­ért­ve a jövő nem­ze­dé­kek érde­ke­it is. Emel­lett erő­sen hiá­nyol­juk a civi­lek tájé­koz­ta­tá­sát, bevo­ná­sát a ter­ve­zé­si és kivi­te­le­zé­si folyamatokba.