20 11

Roma Női Civil Díjasok 2023!

Gra­tu­lá­lunk fárad­ha­tat­lan mun­ká­juk­hoz mind a díja­zot­tak­nak mind a jelöl­tek­nek! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén máso­dik alka­lom­mal adja át azok­nak a közös­sé­gé­ben aktív roma nők­nek a Roma Női Civil Díjat, akik­nek a máso­kért vég­zett kiemel­ke­dő mun­ká­juk pél­dá­ul szol­gál­hat mások szá­má­ra is.  A díjjal…

Bővebben…

13 11
Roma Női Civil Díj

Roma Női Civil Díj

A Roma Női Civil Díjat 2022-ben a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány hoz­ta lét­re roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re azzal a cél­lal, hogy nyil­vá­nos meg­be­csü­lés­ben is része­sül­hes­se­nek azok a nők, akik nap mint nap kör­nye­ze­tük jobb­á­té­te­lé­ért dol­goz­nak, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők segítéséről…

Bővebben…

09 11

Ki lesz a Roma Női Civil Díj 2023 közönségdíjasa?

Ki lesz a Roma Női Civil Díj 2023 közön­ség­dí­ja­sa?  Roma Női Civil Díj 2023 — Som­na­ku­ni Lulu­dyi (Arany­vi­rág Díj) 2023-ban is keres­sük a leg­ak­tí­vabb roma nőket Magyar­or­szá­gon! Ezt a külön­le­ges díjat tavaly vehet­ték át elő­ször olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tettek…

Bővebben…

26 10

Részvétel Hete 2023 és Roma Civil Női Díj 2023 Gála — program

Sok sze­re­tet­tel hívunk meg Téged és part­ne­re­det, kol­lé­gá­i­dat, tár­sa­i­dat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Rész­vé­tel Hete 2023 Záró Ünne­pé­re és a Roma Női Civil Díj­át­adó Gálá­já­ra! Hely­szín: Ben­czúr Hotel (Buda­pest, Ben­czúr u. 35.) Idő­pont: Novem­ber 17., 16.00–22.30-ig Szer­te az ország­ban, mint­egy 30 hely­szí­nen, több száz…

Bővebben…

12 10

Roma Női Civil Díj 2023 — Jelölj Te is!

Som­na­ku­ni Lulu­gyi (Arany Virág) Díj  2023-ban is keres­sük a leg­ak­tí­vabb roma nőket Magyar­or­szá­gon! Ezt a külön­le­ges díjat tavaly vehet­ték át elő­ször olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, a roma érde­kek érvé­nye­sí­té­sé­ért. Te is jelöl­hetsz idén! A díjat a…

Bővebben…

04 09

Először adtak át roma női közösségszervezői díjat Magyarországon

Külön­le­ges díjat vehet­tek át augusz­tus 19-én Kun­bá­bony­ban olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők­ről vagy pél­dá­ul a Bala­ton meg­men­té­sé­ről a kör­nye­zet­pusz­tí­tó beru­há­zá­sok­tól. A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re hoz­ta létre…

Bővebben…