28 02

Az egész világon gyűjtöttek a magyarországi választások tisztaságáért!

New York­tól Ber­li­nen át Maros­vá­sár­he­lyig kam­pá­nyol­tak a Gyö­ke­rek és Szár­nyak Ala­pít­vány önkén­te­sei, hogy támo­ga­tást gyűjt­se­nek a válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gá­ért dol­go­zó szer­ve­ze­tek­nek, köz­tük a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak. Az Élő Adás Plusz neve­ze­tű ado­mány­gyűj­tő műsor­ban, illet­ve a prog­ra­mot meg­elő­ző és köve­tő idő­szak­ban össze­sen 10,4 mil­lió forint fel­aján­lás érke­zett, amely­ből Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2 464 059 forint támo­ga­tást kap a szeg­re­gá­tu­mi válasz­tá­si fóru­mok megvalósítására.

Hatal­mas lehe­tő­sé­get kap­tunk az év ele­jén a Gyö­ke­rek és Szár­nyak Ala­pít­vány­tól: a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szeg­re­gá­tu­mi fóru­ma­it is érde­mes­nek talál­ták arra, hogy egy ado­mány­gyűj­tő prog­ram kere­té­ben for­rás­hoz jut­tas­sák. Nem is kicsi­hez: az össze­sen 2 464 059 forint­ból tíz olyan fórum való­sul­hat meg, amely­nek lénye­ge a leg­ki­szol­gál­ta­tot­tabb, leg­sze­gé­nyebb réteg tájé­koz­ta­tá­sa a válasz­tá­sok­kal kapcsolatban.

A tere­pi közös­ség­szer­ve­ző­ink által meg­va­ló­sí­tott fóru­mo­kon a helyi válasz­tók saját kör­nye­ze­tük­ben, álta­luk hite­les­nek tar­tott embe­rek­től, ért­he­tő for­má­ban kap­nak isme­re­te­ket arról, hogy mit jelent a szavazatuk.

“Az a leg­főbb fel­ada­tunk, hogy meg­győz­zük a sze­gény­te­le­pek lakó­it: szá­mít a sza­va­za­tuk. Hogy érté­kes a sza­va­za­tuk. Hogy éppen ezért nem sza­bad elkó­tya­ve­tyél­ni azt. Nem sza­bad hagy­ni­uk, hogy meg­zsa­rol­ják őket, nem sza­bad elad­ni a sza­va­za­tu­kat. Mert azt nekik kell hasz­nál­ni­uk a vál­to­zás érde­ké­ben — mond­ta el a roma prog­ra­mért fele­lős közös­ség­szer­ve­zőnk, Balogh Fru­zsi­na az ado­mány­gyűj­tő Élő Adás Plusz­ban. — A válasz­tá­si vissza­élé­sek egyik leg­főbb tere­pe a sze­gény­te­lep. Vég­te­le­nül kiszol­gál­ta­tott embe­rek élnek a szeg­re­gá­tu­mok­ban, akik azt a keve­set is fél­tik, ami­jük maradt. Ért­he­tő okok­ból fon­to­sabb, hogy más­nap mun­ká­juk, kenye­rük legyen, mint az, hogy ki veze­ti az orszá­got. El kell magya­ráz­ni ezek­nek az embe­rek­nek, hogy a min­den­na­pi mun­ká­juk és kenye­rük, és ezen túl a gye­re­ke­ik okta­tá­sa, jövő­je mennyi­re függ attól, hogy ki veze­ti az országot.”

Az adás nézői élő­ben több mint 1 mil­lió forin­tot aján­lot­tak fel a fóru­mok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra, a műsor előtt és után pedig még továb­bi más­fél mil­lió forintot.

És hogy kik vol­tak ezek a nagy­lel­kű ado­má­nyo­zók? Más orszá­gok­ban élő magya­rok és a demok­ra­ti­kus érté­ke­ket hatá­to­kon átíve­lő­en fon­tos­nak érző, azért ten­ni aka­ró kül­föl­di­ek, aki­ket a Gyö­ke­rek és Szár­nyak önkén­tes nagy­kö­ve­tei szó­lí­tot­tak meg.

“Kül­föl­dön is szá­mos ember­nek fon­tos a magyar­or­szá­gi válasz­tás: itt első­sor­ban a hatá­ro­kon túli magya­rok­ra gon­do­lok – a szom­szé­dos orszá­gok­ban, a Nyu­gat-Euró­pá­ban, és az Euró­pán kívül élők­re. Nekik van válasz­tó­jo­guk, fog­nak is vele élni, és ők azok, akik kam­pá­nyunk sike­ré­hez hozzájárultak. 

Fon­tos ez az ügy euró­pai szin­ten is, hiszen Magyar­or­szág az Euró­pai Unió része, e közös­ség pedig arról szól, hogy a tag­ál­la­mok­ban demok­rá­cia és jog­ál­lam van. Ezzel együtt sokan úgy érzik, hogy mind­ez Magyar­or­szá­gon veszély­ben van, és az ado­má­nyok azt mutat­ják, hogy nem­csak közös­sé­get vál­lal­nak velünk, de támo­gat­nak is min­ket a demok­rá­cia napi megvalósításában.

A kam­pányt önkén­te­sek háló­za­tán keresz­tül való­sí­tot­tuk meg; ők New York­tól Nagy-Bri­tan­ni­án, Hol­lan­di­án és Ber­li­nen keresz­tül Bécsig, Var­só­tól Rozs­nyón keresz­tül egé­szen Maros­vá­sár­he­lyig kam­pá­nyol­tak, támo­ga­tást gyűj­töt­tek ezek­nek a szer­ve­ze­tek­nek és a tör­vé­nyes válasz­tá­sok ügyé­nek” — mond­ta el egy inter­jú­ban Scsa­ursz­ki Tamás, a Gyö­ke­rek és Szár­nyak Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­mi elnö­ke, aki elmond­ta, hogy azért szer­vez­ték meg a külön­le­ges ado­mány­szer­ve­zést, mert

“Magyar­or­szá­gon sokan úgy vélik, hogy a sza­va­zás nem lesz kor­rekt… Azt talál­tuk ki, hogy egy külön­le­ges ado­mány­gyűj­tő ren­dez­vé­nyen keresz­tül támo­gat­juk a vok­so­lás tisz­tes­sé­ges és tör­vé­nyes lebo­nyo­lí­tá­sá­ért dol­go­zó civil szer­ve­ze­te­ket. Ala­pít­vá­nyunk a civil tár­sa­da­lom fej­lesz­té­sé­vel és közös­sé­gek épí­té­sé­vel fog­lal­ko­zik; ahhoz, hogy dol­goz­ni tud­junk, demok­rá­ci­á­ra van szük­ség, és arra, hogy a közös­sé­gért dol­go­zó embe­rek meg­be­csü­lést és elis­me­rést kap­ja­nak, ne megbélyegzést.” 

A Gyö­ke­rek és Szár­nyak Ala­pít­vány Élő Adás Plusz nevű online ado­mány­gyűj­tő ren­dez­vé­nyén és a hoz­zá kap­cso­ló­dó kam­pány­ban mint­egy 15 ország több­száz ado­má­nyo­zó­ja össze­sen 10 373 287 mil­lió forint­tal támo­ga­tott négy, a magyar válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gá­ért dol­go­zó civil szer­ve­ze­tet. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2 464 059, a Köz­élet Isko­lá­ja 1 720 812, a Szá­mol­junk Együtt 2 626 183, a Nyom­tass Te is! pedig 3 562 233 forin­tot gyűj­tött tevé­keny­sé­ge foly­ta­tá­sá­ra, kiteljesítésére.

Ha Te is fon­tos­nak tar­tod amit a válasz­tás tisz­ta­sá­gá­ért teszünk, akkor támo­gass ben­nün­ket!