15 10

Az európai szegénységi jelentésről és a családi pótlékról beszélgettünk

Online beszél­ge­tést tar­tot­tunk az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Hete kere­té­ben a csa­lá­di pót­lék­ról és az Euró­pai Sze­gény­ség­el­le­nes Háló­zat kiadványáról.

Az idei Rész­vé­tel Heté­nek kiemelt témá­ja a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sa, ezért tar­tot­tuk fon­to­sank azt, hogy szak­ér­tők­kel jár­juk kör­be a témát a jelen­le­gi sze­gény­sé­gi hely­zet­tel össze­füg­gés­ben. A beszél­ge­té­sen Jász Krisz­ti­na szo­cio­ló­gus, az Euró­pai Sze­gény­ség­el­le­nes Háló­zat tag­ja és Vára­di Balázs köz­gaz­dász vett részt Ónody-Mol­nár Dóra, a Jelen újság­író­já­nak a moderálásával.

Az infor­ma­tív adást itt lehet újra nézni.