14 02

Mit tehetünk az oktatási szegregáció ellen?

Beszél­ge­tő fórum, Kesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház, 2023. feb­ru­ár 10. Akár több száz­ezer is lehet azok­nak a gye­re­kek­nek szá­ma, akik­nek a napi isko­lai jól­lé­tét, hosszú távon pedig a jövő­jét hatá­roz­za meg,  hogy megkapják‑e a szá­muk­ra szük­sé­ges peda­gó­gi­ai gon­dos­ko­dást. Ők azok a sajátos…

Bővebben…

27 01

Egyenlő hozzáférést minden gyermeknek az oktatásban!

Beszél­ge­tő Fórum a Kesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház­ban 𝗞𝗮𝗽𝗷𝗼𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗴𝘆𝗲𝗿𝗺𝗲𝗸 𝗲𝗴𝘆𝗲𝗻𝗹𝗼̋ 𝗳𝗶𝗴𝘆𝗲𝗹𝗺𝗲𝘁!Beszél­ge­tés, közös gon­dol­ko­zás az okta­tá­si szeg­re­gá­ció ellen: 2023. feb­ru­ár 11., 10.00–14.00-igKesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház Gye­re el Te is, hall­gasd meg szak­ér­tő­in­ket, talál­kozz érin­tet­tek­kel, ter­vez­zük együtt az igaz­sá­go­sabb okta­tás­hoz felé veze­tő utat! A Civil Kollégium…

Bővebben…

19 09

Széles körben elérhető adatok és információk nélkül a legjobb szándékkal sem lehet hatékonyan segíteni a menekültek oktatását!

KI, MIT, HOGYAN: Ukrán mene­kült gyer­me­kek a magyar köz­ok­ta­tás­ban cím­mel kon­fe­ren­ci­át szer­vez­tek az EDUA pro­jekt­ben részt vál­la­ló szer­ve­ze­tek. Sok min­den hiány­zik a mene­kült gye­re­ke­ket, fia­ta­lo­kat segí­tő szer­ve­ze­tek, szak­em­be­rek, peda­gó­gu­sok mun­ká­já­hoz az okta­tás terü­le­tén – töb­bek között a szé­les kör­ben elérhető,…

Bővebben…

29 04

A Bliss-szel vagyunk!

Alig akad való­di fej­lesz­té­si lehe­tő­sé­get és meg­fe­le­lő ellá­tást biz­to­sí­tó intéz­mény a súlyo­san sérült gyer­me­kek szá­má­ra, az egyik leg­ne­ve­sebb ilyen helyet még­is halál­ra ítél­né az állam. A Bliss ala­pít­vány által fenn­tar­tott intéz­mény mun­ka­tár­sai és a szü­lők kam­pányt indí­tot­tak az isko­la megmentéséért,…

Bővebben…

15 12

Felmérést készítettünk a szülők és a pedagógusok körében

Maguk­ra marad­tak a taná­rok az online okta­tás meg­szer­ve­zé­sé­vel, sem az isko­la, sem a fenn­tar­tó nem segí­tett nekik. A szü­lők egy részé­nek a mai napig meg­old­ha­tat­lan a gyer­me­ke ott­ho­ni taní­tá­sa. Töb­bek között ezek raj­zo­lód­tak ki a Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port leg­fris­sebb felméréséből.…

Bővebben…

13 10

Közösségszervezéssel a társadalmi egységért

Pén­te­ken tar­tott talál­ko­zót a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány három szer­ve­zői cso­port­ja: a Rend­szer­szint roma szer­ve­zői háló­za­ta, a Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja és a Kovász közös­ség roma szer­ve­zés mun­ka­cso­port­ja. A műhely­be­szél­ge­tés cél­ja a három szak­te­rü­let közel­múlt­ban vég­zett tevé­keny­sé­ge­i­nek érté­ke­lé­se, vala­mint jövő­be­ni ter­ve­ik bemutatása…

Bővebben…

30 09

Kérdőíves kutatás a digitális oktatásról

Hiá­ba készí­tet­te el a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át a kor­mány már 2016-ban, az azóta sem alkal­maz­ha­tó az okta­tás sze­rep­lői szá­má­ra. A tava­lyi pan­dé­mia alatt az okta­tás­ban dol­go­zó­kat, a szü­lő­ket és a diá­ko­kat is  tel­je­sen magá­ra hagy­ta a kor­mány. A Civil Kollégium…

Bővebben…

20 07

Tanévzáró beszélgetés az oktatásról

Most rész­le­te­sen is elol­vas­ha­tod a beszél­ge­tés kivo­na­tát, ha lema­rad­tál az élő alka­lom­ról! A tan­év­zá­ró apro­pó­ján kör­ké­pet adunk ennek a külö­nös tan­év­nek a tapasz­ta­la­ta­i­ról. Akik ebben segít­sé­günk­re lesz­nek, olyan szak­em­be­rek, akik az okta­tás­ban érin­tett cso­por­tok egy jelen­tős részét lefe­dik: Burai Vera…

Bővebben…

23 02

Valósuljon meg a Digitális Oktatási Stratégia!

Tud­tad, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át már 2016-ban elfo­gad­ták? És azt, hogy 2018-ban vezet­ték vol­na be? Ehhez képest a gya­kor­lat­ban egy­ál­ta­lán nem való­sult meg min­den mára belő­le! A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja “csak” ezt kéri szá­mon most, mert úgy gon­dol­ják, hogy…

Bővebben…