13 02

Belecsaptak a szervezésbe

A Bala­ton beépí­té­se ellen, a haj­lék­ta­lan embe­rek joga­i­ért, az aka­dály­men­tes éle­tért, a sza­bol­csi vonat­köz­le­ke­dés kor­sze­rű­sí­té­sé­ért — töb­bek között eze­kért a célo­kért küz­de­nek azon cso­por­tok, ame­lyek közös­ség­szer­ve­ző­jét a követ­ke­ző pályá­za­ti cik­lus­ban támo­gat­juk. A koráb­bi prog­ra­mok­ban elért ered­mé­nyek azt bizo­nyít­ják: a helyi és orszá­gos érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok a közös­ség­szer­ve­zés esz­kö­ze­i­vel való­di vál­to­zá­so­kat képe­sek hoz­ni az érin­tet­tek életében.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány új, 2020–21-es közös­ség­szer­ve­zői prog­ram­ja a koráb­bi prog­ra­mok­hoz hason­ló­an a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dést, a helyi közös­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sét kíván­ja erő­sí­te­ni. A most indu­ló két­éves prog­ram­ra olyan magán­sze­mé­lyek és cso­por­tok jelent­ke­zé­sét vár­tuk, akik és ame­lyek közös­sé­gi vála­szo­kat kínál­nak a helyi tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi folya­ma­tok kihí­vá­sa­i­ra, aktív figye­lem­mel kísé­rik, ellen­őr­zik a helyi intéz­mé­nyek mun­ká­ját és biz­to­sít­ják azok civil kont­roll­ját. Lát­ha­tó és a helyi közös­ség szá­má­ra érez­he­tő módon vál­to­zást akar­nak elér­ni. A fel­hí­vás­ra magyar­or­szá­gi, 10.000 főnél nagyobb város­ban műkö­dő magán­sze­mé­lyek, civil szer­ve­ze­tek vagy önszer­ve­ző­dő, infor­má­lis cso­por­tok jelent­kez­het­tek. Emel­lett a prog­ram része­ként hala­dó szer­ve­zők jelent­ke­zé­sét is vár­tuk, hogy bevon­juk őket az orszá­gos szer­ve­zői folyamatokba.

A prog­ram­ba két­kö­rös nyílt pályáz­ta­tás során olyan jelent­ke­ző­ket válo­gat­tunk be, ame­lyek sze­gény­ség­ben és/vagy kire­kesz­tett­ség­ben élők bevo­ná­sá­val dol­goz­nak; a helyi inf­ra­struk­tu­rá­lis szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sé­re irá­nyul a tevé­keny­sé­gük; loká­lis érdek­ér­vé­nye­sí­tés­s­sel fog­lal­koz­nak; a szo­ci­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kon sze­ret­né­nek javí­ta­ni vagy a kör­nye­zet­vé­de­lem­re fókuszálnak.

A NYERTESEK:

Helyi szer­ve­zők:
Ara­di Fan­ni, A Város Min­den­kié cso­port (AVM) Pécs
Badzsó Angé­la, Össze­fo­gás a Bala­to­nért Egye­sü­let, Bala­ton­fü­red
Bán­fal­vi-Radó Bog­lár­ka, Neve­le­ki Szom­szé­dok Tele­pü­lés­rész Fej­lesz­té­si és Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let, Göd
Bitó-Balogh Zsa­nett, Som­na­ku­no Drom, Nagy­kál­ló
Csep­re­gi Dóra Fan­ni, A Város Min­den­kié (AVM), Buda­pest
Garai Nóra és Kis­fa­lu­di Judit, Önál­ló­an lak­ni — Közös­ség­ben élni, Buda­pest
Gal­gó­czi Péter, Buda­pest
Lin­té­nyi Leven­te, Máté­sz­al­ka­Le­aks cso­port, Mátészalka

Hala­dó közös­ség­szer­ve­zők:
Balogh Fru­zsi­na, Buda­pest
Homo­ki And­rea, Gyál
Németh Krisz­ti­na, Buda­pest
Szu­lovsz­ky Ist­ván, Szent­end­re
Tikász Ben­de­gúz, Pécs

A kivá­lasz­tott közös­ség­szer­ve­zők­nek a CKA fede­zi a kép­zé­sek költ­sé­gét, továb­bá a sze­mé­lyi költ­sé­ge­ket és a szer­ve­zés­hez szük­sé­ges prog­ram­költ­sé­gek egy részét.