22 05

Biztonságban tudni gyerekként és hinni a biztos jövőjében!

Erre vágyik min­den szülő!

Az autis­ta gye­re­kek szü­le­i­nek azon­ban ez sok­szor csak vágy­álom. A jelen­le­gi okta­tá­si rend­szer­ben csak nagyon kevés támo­ga­tás­ra szo­ru­ló gye­rek­nek ada­tik meg a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet. Miköz­ben min­den isko­lai érzé­ke­li, hogy egy­re töb­ben van­nak, a leg­töb­ben nem jutot­tak túl az ijedt­ség fázi­sán: hogy, jó ég, mit kezd­jek velük? 

Erről is szólt a Magyar Rádió Ven­dég a ház­nál című műsora.

Hall­gas­sá­tok meg!