01 07

Civil Minimum 2022

Lét­re­jött a civil mini­mum 2022, ami egy erős és sok­szí­nű civil szfé­ra lét­re­ho­zá­sá­nak fel­té­te­le­it tar­tal­maz­za. Az alap fel­ve­té­se az, hogy a civil szer­ve­ze­tek akkor működ­het­nek sza­ba­don, ha a min­den­ko­ri kor­mány garan­tál­ja a füg­get­len­sé­gü­ket és part­ner­ként keze­li őket. A civil mini­mum most arra kéri a poli­ti­ku­so­kat, hogy köte­lez­zék el magu­kat a civil tár­sa­da­lom mellett.