12 10

“Családalapításba” kezdett a Civil Kollégium Alapítvány

A CKA nem tit­kolt cél­ja, hogy azo­kat a magyar­or­szá­gi civil szer­ve­ze­te­ket, akik hason­ló érték­rend­del dol­goz­nak egy demok­ra­ti­ku­sabb, igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lo­mért háló­za­ti for­má­ba szer­vez­ze, egy nagy csa­lád­dá for­mál­ja.
Öröm­mel jelent­jük be, hogy az érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó civil szer­ve­ze­tek szak­mai közös­sé­gé­nek együtt­mű­kö­dé­se “CKA Csa­lád” néven hama­ro­san elin­dul. Sokan már most is aktív része­sei ennek, és most sze­ret­nénk közö­sen for­ma­li­zál­tab­bá ten­ni, és meg­nyit­ni mások előtt is.
Az együtt­mű­kö­dő cso­por­to­kat össze­fog­va egy támo­ga­tó közös­sé­get sze­ret­ne lét­re­hoz­ni a CKA, egy erő­for­rás bank len­ne a tag­jai szá­má­ra. Nálad egy köz­le­ke­dé­si szak­em­ber? Nálam egy jogász? Adjuk össze, amink van! Min­den­ki igé­nyei sze­rint vesz ki, és lehe­tő­sé­gei sze­rint tesz be az erő­for­rás bank­ba.
Ehhez a szak­mai közös­ség­hez már a nyá­ri Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos talál­ko­zó­ján is csat­la­koz­tak szer­ve­ze­tek, és a közel­jö­vő­ben foly­ta­tó­dik a csa­lád­ter­ve­zés és épít­ke­zés, mely­nek első állo­má­sa októ­ber 28-án egy közös ünnep­lés lesz.