15 10

Cselekedj velünk a szegénység elleni küzdelem világnapján!

Az Esély Labor Egye­sü­let októ­ber 17-én egy saj­tó­nyil­vá­nos ese­mé­nyen mutat­ja be, hogy mennyit szá­mí­ta­na a csa­lá­di pót­lék megduplázása.

A sze­gény­ség elle­ni küz­de­lem világ­nap­ján, dél­előtt 11 óra­kor az Olim­pia Park­ban tart ren­dez­vényt az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés mun­ka­cso­port­ja, ahol fel­szó­la­lá­sok és ins­tal­lá­ci­ók kere­té­ben mutat­ják be, hogy mit jelen­te konk­ré­tan a hét­köz­na­pok­ban a 12 éve vál­to­zat­lan össze­gű csa­lá­di támo­ga­tás megemelése.

Gye­re el, ha Te is fon­tos­nak érzed a min­den gyer­me­kes csa­lá­dot elérő támo­ga­tás meg­dup­lá­zá­sá­nak az ügyét, vagy küldj vide­ót a [email protected], ami­ben elmon­dod, hogy szá­mod­ra miért fon­tos ez az ügy.

Írd alá a petí­ci­ón­kat, vagy küldj leve­let egye­ne­sen Novák Katalinnak!