24 02

Dave Beckwith-től búcsúzunk

Elhunyt egy kivá­ló ember, egy kivá­ló ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, aki ide­jét, ener­gi­á­ját egész éle­té­ben a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lán­sá­gok elle­ni küz­de­lem­re, az erős közös­sé­gi szer­ve­ze­tek épí­té­sé­re for­dí­tot­ta. Dave Beck­with sokunk­nak nagyon sokat jelen­tett. A CKA éle­té­ben is. Külön­le­ges kap­cso­lat fűz­te Magyar­or­szág­hoz. Fia­tal korá­ban, a het­ve­nes évek­ben, magyar szár­ma­zá­sú barát­já­val utaz­ta kör­be az orszá­got és attól kezd­ve folya­ma­to­san figye­lem­mel kísér­te az itte­ni tör­té­né­se­ket. 2010 után, a CKA közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­já­nak kibon­ta­ko­zá­sát segí­tet­te, szin­te min­den évben hosszabb-rövi­debb ide­ig jött, velünk volt, tanács­adás­sal, kon­zul­tá­ci­ó­val, kép­zé­sek­kel segí­tet­te, épí­tet­te, báto­rí­tot­ta mun­kán­kat. A magyar közös­ség­szer­ve­zők ren­ge­te­get tanul­tak tőle, szem­lé­le­tet, szak­mai fogá­so­kat, min­de­nek­előtt ember­sé­get. Opti­mis­ta élet­szem­lé­le­te, utá­noz­ha­tat­lan humo­ra, meg­al­ku­vást nem tűnő szem­be­né­zé­se önma­gá­val utat muta­tott, reményt és erőt adott a küz­del­mek­hez, a jobb világ eléréshez.

Velünk maradsz, Dave! 🖤