27 01

Egyenlő hozzáférést minden gyermeknek az oktatásban!

Beszél­ge­tő Fórum a Kesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Házban

𝗞𝗮𝗽𝗷𝗼𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗴𝘆𝗲𝗿𝗺𝗲𝗸 𝗲𝗴𝘆𝗲𝗻𝗹𝗼̋ 𝗳𝗶𝗴𝘆𝗲𝗹𝗺𝗲𝘁!
Beszél­ge­tés, közös gon­dol­ko­zás az okta­tá­si szeg­re­gá­ció ellen:
⏰ 2023. feb­ru­ár 11., 10.00–14.00-ig
📍Kesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház

Gye­re el Te is, hall­gasd meg szak­ér­tő­in­ket, talál­kozz érin­tet­tek­kel, ter­vez­zük együtt az igaz­sá­go­sabb okta­tás­hoz felé veze­tő utat!

📖A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány évek óta nagy figyel­met for­dít a magyar köz­ok­ta­tás óri­á­si prob­lé­má­i­ra, az okta­tá­si érdek­ér­vé­nye­sí­tés­re.
❗️Kiemel­ten fon­tos­nak tart­juk, hogy Magyar­or­szá­gon min­den gyer­mek egyen­lő módon fér­hes­sen hoz­zá az okta­tás­hoz, legyen az roma, sajá­tos neve­lé­si igé­nyű, sze­gény­ség­ben élő vagy kül­föld­ről mene­kült.
Ennek egyik alap­ja az okta­tó mun­kát köz­vet­le­nül segí­tő szak­em­be­rek jelen­lé­te az isko­lák­ban.
A peda­gó­gu­sok mel­lett tevé­keny­ke­dő asszisz­ten­sek és tapasz­ta­la­ti segí­tők mun­ká­ja való­di vál­to­zást tud hoz­ni az isko­lák, peda­gó­gu­sok és diá­kok éle­té­be.
Ez egy maga­sabb szin­tű, jelen­le­gi­nél lénye­ge­sen igaz­sá­go­sabb köz­ok­ta­tá­si-neve­lé­si rend­szert ten­ne lehetővé!

𝐓𝐞𝐠𝐲𝐮̈𝐧𝐤 𝐞𝐠𝐲𝐮̈𝐭𝐭 𝐚𝐳 𝐢𝐠𝐚𝐳𝐬𝐚́𝐠𝐨𝐬𝐚𝐛𝐛 𝐨𝐤𝐭𝐚𝐭𝐚́𝐬𝐞́𝐫𝐭!

𝌮Ter­ve­zett prog­ra­munk:
10.00 Köszön­tő: miért vagyunk itt?
10.05 Egy val­lo­más az asszisz­ten­si mun­ká­ról
10.15 Szak­ér­tői hely­zet­kép — A Buda­pest Inté­zet kuta­tá­sá­nak ismer­te­té­se az okta­tás hely­ze­té­ről
10.30 Kerek­asz­tal beszél­ge­tés az érin­tet­tek­kel (roma peda­gó­gus, ukrán men­tor, szü­lő, asszisz­tens)
EBÉD
12.30 Hely­zet­ér­té­ke­lő kis­cso­por­tos beszél­ge­té­sek
13.30 A ter­vünk bemu­ta­tá­sa: folya­mat, állo­má­sok, helyi és orszá­gos célok
13.50 Záró­kör

J E L E N T K E Z É S:

Kér­jük, hogy rész­vé­te­li szán­dé­kod jelezd az aláb­bi regiszt­rá­ci­ós felü­le­ten:
https://www.cka.hu/jelentkezes-hozzaferes/

A prog­ram ingye­nes, de ado­mányt szí­ve­sen foga­dunk, hogy még több ilyen ese­ményt, kép­zést, men­to­rá­lást tud­junk meg­va­ló­sí­ta­ni egy igaz­sá­go­sabb, demok­ra­ti­ku­sabb orszá­gért. https://www.cka.hu/egy-nap-demokracia/