08 07

Elindult a Helyi Demokrácia Műhely

A CKA leg­újabb pro­jekt­je, amely a helyi poli­ti­ku­sok és civil szer­ve­ze­tek közös mun­ká­ját segí­ti hely­ben meg­ol­dan­dó, fon­tos ügyek men­tén. A prog­ram a Nati­o­nal Endow­ment for Democ­racy támo­ga­tá­sá­val való­sul meg és cél­ja egy­rész­ről a hely­ben aktív és vál­toz­tat­ni, cse­le­ked­ni kívá­nó önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők mun­ká­já­nak segí­té­se, más­rész­ről a civil szer­ve­ze­tek önkor­mány­za­ti mun­ká­ba való bekap­cso­ló­dá­sá­nak elősegítése.Első kör­ben 6 önkor­mány­zat 9 kép­vi­se­lő­je kez­di meg a mun­kát Buda­pest­ről és Pest-megyé­ből. Első talál­ko­zónk alkal­má­val meg­kezd­tük a leg­fon­to­sabb helyi ügyek fel­tér­ké­pe­zé­sét, amit egy rész­vé­te­li folya­mat­ban a kép­vi­se­lők a helyi lakók bevo­ná­sá­val foly­tat­nak. Köves­sé­tek figye­lem­mel a jövő­ben is a Helyi Demok­rá­cia Műhely híre­it és druk­kol­ja­tok, hogy minél több helyen tud­junk elin­dí­ta­ni ren­de­let­al­ko­tá­si, vagy módo­sí­tá­si folya­ma­tot olyan fon­tos ügyek­ben, mint a klí­ma és zöld kér­dé­sek, lak­ha­tá­si prob­lé­mák meg­ol­dá­sa, köz­le­ke­dés, szol­gál­ta­tá­sok minő­sé­gé­nek a javí­tá­sa, stb…