20 09

Előválasztási jelöltvita

Szent­end­re, 2021.09.08.

Jelöltvita a Díszteremben

Szep­tem­ber 8‑án, szer­da este tar­tot­tuk meg part­ne­re­ink­kel (Tabu Men­tes Ország ‑TMO és Jövő TV) az elő­vá­lasz­tá­si jelölt­vi­tát Szent­end­rén, a Város­há­za Dísz­ter­mé­ben. Itt sze­ret­nénk meg­kö­szön­ni az önkor­mány­zat­nak, hogy ren­del­ke­zé­sünk­re bocsá­tot­ta a ter­met, hiszen ezek közül a jelöl­tek közül lesz egy­va­la­ki, aki majd indul a 2022-es ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon. Kor­mány­pár­ti és ellen­zé­ki szá­má­ra ugyan­olyan fon­tos, hogy győ­zel­me ese­tén ki és hogyan fog­ja kép­vi­sel­ni a tér­sé­get, tehát alap­ve­tő állam­pol­gá­ri jog és köz­ér­dek, hogy meg­is­mer­hes­sük a jelöl­te­ket (épp ezért bízunk abban, hogy csak­úgy, mint most, jövő­re is min­den indu­ló el fog­ja fogad­ni a meg­hí­vá­sun­kat egy akkor már min­den bizonnyal éle­sebb, de hason­ló han­gu­la­tú, kul­tu­rált és elő­re­mu­ta­tó vitára). 

Miről is volt szó?

A vita — vagy mivel az alap­irá­nyok­ban a részt­ve­vők egyet­ér­tet­tek inkább beszél­ge­tés — három fon­tos téma­kör­ben bon­ta­ko­zott ki: 

  • Inf­ra­struk­tú­ra és gazdaságfejlesztés
  • Kör­nye­zet­vé­de­lem és fenntarthatóság
  • Alkot­mány / Alap­tör­vény és jogállamiság

Bár a témák meg­le­he­tő­sen álta­lá­no­sak, jel­le­gük­ből adó­dó­an lehe­tő­sé­get adtak a helyi prob­lé­mák meg­be­szé­lé­sé­re is. Ezt segí­tet­te a nem rep­re­zen­ta­tív online kuta­tá­sunk, ami­re a vita nap­já­ig 202 válasz érke­zett (a fel­mé­rés most is kitölt­he­tő az aláb­bi lin­ken: ). A fel­mé­rés tele­pü­lé­si szint­re bont­va vizs­gál­ja, hogy az ott élők milyen prob­lé­má­kat lát­nak és mivel elé­ge­det­tek, milyen fej­lesz­té­sek való­sul­tak meg és azo­kat mennyi­re tart­ják hasz­nos­nak, milyen a kisebb­sé­gek, mély­sze­gény­ség­ben élők hely­ze­te, illet­ve hely­ben melyik sze­rep­lő moz­dít­ja elő inkább a tár­sa­da­lom jólétét.

Helyi önrendelkezés, csökkenő önkormányzati jogkörök

Beépí­té­sek, túl­zsú­folt­ság, köz­mű­há­ló­zat, köz­le­ke­dés, ingá­zás — a bemu­tat­ko­zás után ilyen faj­sú­lyos prob­lé­mák­kal kap­cso­lat­ban mond­ták el véle­mé­nyü­ket a jelöl­tek, név szerint:

Kód­er György (Min­den­ki Magyar­or­szá­ga Mozgalom)

Dr. Kato­na And­rea (Civil Bázis)

Buzin­kay György (Momen­tum)

Pál Gábor (Job­bik)

Köz­pon­ti sze­re­pet ját­szott a kér­dés, hogy ezek mennyi­re önkor­mány­za­ti és mennyi­re orszá­gos hatás­kör­be tar­to­zó prob­lé­mák. Abban egyet­ér­tet­tek a jelöl­tek, hogy ahhoz, hogy a beépí­té­se­ket és az inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­se­ket az önkor­mány­za­tok kéz­ben tart­has­sák, vissza kell adni az elvont épí­té­si enge­dé­lye­zé­si jog­kö­rö­ket, mert a jelen­le­gi sza­bá­lyo­zás sze­rint az önkor­mány­zat kezé­ben szin­te sem­mi­lyen kont­roll­ehe­tő­ség sem maradt, az önkor­mány­za­ti hatás­kö­rök kiüre­sed­tek. A hang­sú­lyok már némi­leg más­ho­vá kerül­tek, de mar­kán­san meg­je­lent a lakos­ság­gal való egyez­te­tés meg­ke­rül­he­tet­len­sé­ge, az öko­ló­gi­ai szem­pon­tok és EU‑s irány­el­vek és sza­bá­lyo­zá­sok fon­tos­sá­ga és pri­o­ri­tá­sa, vala­mint a prob­lé­mák tágabb össze­füg­gé­sek­ben való szem­lé­le­te, így az is, hogy egy-egy tele­pü­lés túl­zsú­folt­sá­ga a tér­ség töb­bi tele­pü­lé­sé­re is kiha­tás­sal van, ezért fon­tos az önkor­mány­za­tok vala­mi­fé­le együtt­mű­kö­dé­se is.

A beleszolok.hu alol­da­la a téma­kör­ben: https://www.beleszolok.hu/helyi-onrendelkezes/ 

Kiemelt beruházások — nemzetgazdasági érdek, vagy visszaélés?

Eze­ken a gon­do­la­to­kon keresz­tül jutot­tunk el a nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból kiemelt beru­há­zá­sok sza­bá­lyo­zá­sá­ig, ami­nek a hatá­sai orszá­go­san érzé­kel­he­tő­ek szá­mos helyen. 

A vita­est előtt a Kiemelt Beru­há­zá­sok Akció­cso­port akti­vis­tá­ja osz­tott szó­ró­la­pot a CKA, Beleszolok.hu, Rend­szer­szint és az aHang támo­ga­tá­sá­val indult “STOP Kiemelt Beru­há­zá­sok” kam­pány része­ként (https://www.beleszolok.hu/kiemelt-beruhazasok-kampany/) .

A mode­rá­tor (Juhász Ben­ce — Tabu Men­tes Ország — TMO) kér­dé­se az volt, hogy a jelöl­tek­nek mi a véle­mé­nye a nem­zet­gaz­da­sá­gi­lag kiemelt beru­há­zá­sok­ról: tel­je­sen elfo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják, vagy vannak‑e olyan ese­tek, ami­kor elfo­gad­ha­tó­ak? Itt kiemel­te, hogy van­nak olyan beru­há­zá­sok, ami­kor az önkor­mány­za­tok hatás­kö­re csor­bul, illet­ve zöld­me­zős beru­há­zá­sok­ról van szó.

Egy­be­hang­zó volt az a véle­mény, hogy a jelen­le­gi gya­kor­la­ton vál­to­zatat­ni kell, mert az első­sor­ban nem nem­zet­gaz­da­sá­gi érde­ke­ket szol­gál, tehát így, a jelen for­má­já­ban nincs szük­ség kiemelt beru­há­zá­sok­ra, de meg­fe­le­lő kont­roll mel­lett bizo­nyos ese­tek­ben szük­ség lehet vala­mi­fé­le gyor­sí­tott eljá­rás­ra — pél­da­ként elhang­zott mond­juk egy vál­ság­hely­zet miat­ti vak­ci­na vagy gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­köz gyár, vagy ha olyan beru­há­zás­ról van szó, ami­re hely­ben nincs keret és erő­for­rás, de orszá­gos köz­ér­dek a meg­va­ló­sí­tá­sa. Itt is kiemel­ték az egyez­te­tés fon­tos­sá­gát, azt, hogy az önkor­mány­za­tok­kal legyen szük­sé­ges egyez­tet­ni, illet­ve legyen jog­or­vos­la­ti lehe­tő­ség, ha az önkor­mány­zat szá­má­ra ked­ve­zőt­len dön­tés szü­le­tik egy-egy beruházásról.

Közvéleménykutatás — tényleg ilyen jó a vízszolgáltatás?

Mint koráb­ban írtuk, egy kér­dő­ív segít­sé­gé­vel mér­tük fel a helyi elé­ge­dett­sé­get (a fel­mé­rés most is kitölt­he­tő az aláb­bi lin­ken: ). Ennek egy rész­le­tét meg­mu­tat­tuk a jelöl­tek­nek is az ese­mé­nyen, s azt kér­dez­tük, találnak‑e ben­ne vala­mi meg­le­pőt, illet­ve változtatnának‑e vala­mit a koráb­ban elmondottakon.

A leg­in­kább azt talál­ták meg­le­pő­nek, hogy a víz­szol­gál­ta­tás­sal nagy mér­ték­ben elé­ge­det­tek a válasz­adók, mivel jelölt­ként úgy lát­ják, hogy komol

y prob­lé­mák sújt­ják az ága­za­tot: elöre­ge­dett veze­té­kek, ebből adó­dó­an gya­ko­ri cső­tö­ré­sek, ami komoly szak­em­ber­hi­ánnyal súlyos­bo­dik, az eső­víz és szenny­víz szét­vá­lasz­tá­sá­nak prob­lé­má­ja, illet­ve pénz­ügyi oldal­ról a köz­mű­adó (azért fizet a szol­gál­ta­tó, mert szol­gál­tat, amit abszurd­nak talál­nak a jelöl­tek), és a rezsi­csök­ken­tés­ből adó­dó bevé­tel­ki­esés nehe­zí­tik tovább a hely­zet kezelését.

Bár meg­van­nak a helyi sajá­tos­sá­gok is, ez ter­mé­sze­te­sen nem csak helyi, hanem orszá­gos prob­lé­ma is. 

Kiemel­ném még itt a ter­mé­sze­ti, táji kör­nye­ze­tet, ami az első öt elé­ge­dett­sé­get leg­in­kább kivál­tó ténye­zők között sze­re­pelt, hiszen ezek azok az  érté­kek, ami­ket a tár­sa­da­lom sze­ret­ne megőrizni.

És a kormánypárti szavazók?

Juhász Ben­ce, a TMO mode­rá­to­ra azt kér­dez­te a jelöl­tek­től, hogy hogyan tud­ják meg­szó­lí­ta­ni a kor­mány­pár­ti sza­va­zó­kat, ami azért is fon­tos, mert a par­la­ment­be jutás­hoz az ő támo­ga­tá­suk is kell?

Min­den jelölt egyet­ér­tett abban, hogy az ellen­sé­ges­ke­dés, a tár­sa­da­lom kor­mány­pár­ti és ellen­zé­ki meg­osz­tá­sa káros folya­mat, az embe­ri habi­tus ennél sok­kal össze­tet­tebb, más-más kér­dé­sek­ben más-más olda­lunk domi­nál. Nagyon fon­tos ezt az árkot bete­met­ni, és ez nagy­részt poli­ti­kai fele­lős­ség is. Nem min­den­ki haj­lan­dó a pár­be­széd­re, de aki igen — és sze­ren­csé­re erre sok pél­da akad -, azzal fon­tos és hasz­nos a beszél­ge­tés akkor is, ha világ­né­ze­ti szem­pont­ból nem győ­zik meg egymást.

Az ese­ményt online a Jövő TV köz­ve­tí­tet­te, itt vissza­néz­he­tő: https://youtu.be/MMvVZ-mZqlo 

A TV Szent­end­re hír­adá­sa pedig itt tekint­he­tő meg: https://youtu.be/Xq-Zuy1ZbjM?t=52 

Rész­le­te­sebb össze­fog­la­lót téma­kö­rön­ként a későb­bi­ek­ben írunk.

Szu­lovsz­ky István

Civil Kot­ta Egyesület