02 04

EPIC – Állampolgári Részvételi Kezdeményezések Európában

EPIC – Állampolgári Részvételi Kezdeményezések Európában

Az EPIC prog­ram során az euró­pai szin­tű, köz­vet­len állam­pol­gá­ri rész­vé­tel lehe­tő­sé­ge­it és kez­de­mé­nye­zé­se­it kutat­juk, majd segít­jük meg­is­me­ré­sü­ket, elter­je­dé­sü­ket (kuta­tás, akci­ók- ese­mé­nyek, kép­zé­sek, “állam­pol­gá­ri taná­csok”, kampány).

A prog­ram négy rész­vé­te­li lehe­tő­ség­gel fog­lal­ko­zik rész­le­te­sen:
– Euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok
– Euró­pai Pol­gá­ri Kez­de­mé­nye­zés
– Az Euró­pai Ombuds­man
– A Petí­ci­ók
A hazai part­ne­rek a fen­ti­ek mel­let hang­súlyt fek­tet­nek az euró­pai szin­tű civil kam­pá­nyok és moz­gal­mak meg­is­me­ré­sé­re, támo­ga­tá­sá­ra is.

Az EPIC első hónap­ja­i­ban kuta­tást végez­tünk a fen­ti kez­de­mé­nye­zé­sek alkal­ma­zá­sá­ról az egyes tag­ál­la­mok­ban, illet­ve az euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok­ra mozgósítottunk.

A fel­is­me­rés, hogy ezek­ről a kez­de­mé­nye­zé­sek­ről nincs össze­sze­dett infor­má­ció a hazai weben arra kész­te­tett min­ket, hogy elin­dít­suk a beleszólok.eu oldlat.

A követ­ke­ző lépé­sek­ben hama­ro­san a válasz­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó ese­ményt szer­ve­zünk civi­lek­kel és poli­ti­ku­sok­kal, a későb­bi­ek­ben pedig kép­zé­se­ket szer­ve­zünk a kez­de­mé­nye­zé­sek alkal­ma­zá­sá­ra, továb­bá Pol­gá­ri Kez­de­mé­nye­zé­se­ket támogatunk.

EPIC Flyer-hu by matev4328