28 03

GLC amerikai ösztöndíj — online tájékoztató

Online tájé­koz­ta­tó — ápri­lis 8., 17.00-től Regiszt­rálj online tájé­koz­ta­tó prog­ra­munk­ra itt! Sze­ret­nél pozi­tív vál­to­zá­so­kat elér­ni a közös­sé­ged­ben? Ha már fog­lal­ko­zol vagy fog­lal­koz­tál közös­ség­szer­ve­zés­sel, most lehe­tő­sé­ged van tanul­ni az Egye­sült Álla­mok­ban élő kol­lé­gák­tól! A prog­ram egy két­irá­nyú cse­re­prog­ram, amely öt kivá­lasz­tott európai…

Bővebben…

25 03

Organizing in times of crisis – Tréning Katowicében 2024 március

  A CKA is része­se, part­ner­ként, az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt­nek, mely­nek most a végé­hez köze­le­dünk. Az elmúlt két évben két tré­ning­re is sor került Kun­bá­bony­ban, 2022 és 2023 nya­rán, és min­den tema­ti­ka a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­it, tapasz­ta­la­ta­it, lehetőségeit…

Bővebben…

25 03

Mi közös lehet bennünk brit közösségszervezőkkel?

Az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt kere­té­ben került sor 2024. feb­ru­ár köze­pén egy nem­zet­kö­zi tré­ning­re, Kato­wi­cé­ben. A pro­jekt 7 szer­ve­zet együtt­mű­kö­dé­sé­vel való­sult meg és a végé­hez köze­le­dik, támo­ga­tó­ja az Euró­pai Unió, az Eras­mus+ prog­ram kere­té­ben. Len­gyel, szerb és szlo­vák kol­lé­gá­kon kívül Nagy-Bri­­tan­­ni­á­­ból is jött egy…

Bővebben…

29 01

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Bará­ta­ink!  Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).   A beszél­ge­tés hely­szí­ne: Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely…

Bővebben…

24 11

Krétai tanulmányút – 2023

Kré­tai tanul­mány­út – 2023 A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2022-ben Eras­mus+ akk­re­di­tált szer­ve­zett lett, így az idén benyúj­tott fel­nőtt tanu­lá­si szek­tort érin­tő KA1 mobi­li­tá­si pályá­zat segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­günk nyílt kül­föl­di tanul­mány­utak szer­ve­zé­sé­re dol­go­zó­ink, okta­tó­ink és önkén­te­se­ink szá­má­ra. Első “mobi­­li­­tás-utunk” Görög­or­szág­ba, Kré­ta szi­ge­té­re vezetett,…

Bővebben…

11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…

09 03

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érde­ke? Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közös­ség­szer­ve­zést! Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt áll­nak.  Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a…

Bővebben…