20 12

Ösztöndíj pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2023–2024

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés? Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni? Sze­ret­nél egy nem­zet­kö­zi csa­pat része­se len­ni? Akkor jelent­kezz janu­ár 31-ig ösz­tön­díj prog­ra­munk­ra! Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ra­munk elin­du­lá­sa óta több, mint 70 hazai pályá­zó kapott lehe­tő­sé­get, hogy hat hetet tölt­sön Ame­ri­ká­ban és kép­zé­sek, gya­kor­la­ti mun­ka, tanulmányutak…

Bővebben…

28 11

Végéhez ért a Story of Change projekt. — Beszámoló az eredményeinkről

Idén nyá­ron lezá­rult a közel 3 évvel ezelőtt (2019 decem­be­ré­ben) indult pro­jek­tünk, a Sto­ry ofChan­ge. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány továb­bi 5 part­ner­szer­ve­zet­tel sike­re­sen tel­je­sí­tet­te az Eras­mus+által finan­szí­ro­zott pro­jekt vál­la­lá­sa­it.Pro­jekt­part­ne­re­ink vol­tak: Len­gyel­or­szág­ból a Com­mon Thing Foun­da­ti­onhttps://rzeczspoleczna.pl/en/home/ Szlo­vá­ki­á­ból a Cen­ter for Community…

Bővebben…

08 11

A szervezés ereje — tanulmány az európai közösségszervező munkáról

Meg­je­lent a Közép- és Kelet Euró­pá­ban dol­go­zó közös­ség­szer­ve­zők tapasz­ta­la­ta­it, sike­re­it össze­fog­la­ló és a közös­ség­szer­ve­ző szak­ma fej­lő­dé­sét bemu­ta­tó tanul­mány­kö­tet, “A szer­ve­zés ere­je” . A tanul­mány­kö­tet­ben szó van a Len­gyel­or­szág­ban zaj­ló klí­ma­vé­del­mi mun­ká­tól  a Szlo­vá­ki­á­ban a roma közös­sé­gek küz­del­me­in át a római…

Bővebben…

07 03

Utazz velünk a közösségszervezés hazájába, az USA-ba!

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés a nem­zet­kö­zi gya­kor­lat­ban? Sze­ret­néd meg­ta­pasz­tal­ni, hogy miként műkö­dik a civil köz­pon­tú közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés az USÁ-ban? Sze­ret­nél te is nem­zet­kö­zi tapasz­ta­la­to­kat gyűj­te­ni és egy nem­zet­kö­zi háló­zat része­se len­ni? Ha érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés, eset­leg már tapasz­ta­la­to­kat is sze­rez­tél ezen a…

Bővebben…

07 12

Új pályázati lehetőség közösségekkel foglalkozó fiatalok számára!

Az Egye­sült Álla­mok Magyar­or­szá­gi Nagy­kö­vet­sé­ge új pályá­za­tot hír­de­tett, ahol közös­sé­gek­ben tevé­keny­ke­dő fia­ta­lok (21–28 év) jelent­ke­zé­sét vár­ják: https://hu.usembassy.gov/hu/palyazat-community-engagement-exchange-program/ Ha az aláb­bi téma­kö­rök: civil pár­be­széd és béke­te­rem­tés; nyílt, rész­vé­te­li kor­mány­zás; nők és tár­sa­dal­mi nemek; rezili­en­cia és fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés; vala­mint ifjú­sá­gi sze­rep­vál­la­lás, valamelyikében…

Bővebben…

11 10

A Story of Change applikáció

CoAct! A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció a közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg 2020. decem­be­ré­ben. Az egy­elő­re csak angol nyel­ven, de hama­ro­san magya­rul is elér­he­tő app letölt­he­tő and­ro­i­dos tele­fo­nok­ra a Play Áru­ház­ból tel­je­sen ingyen. De mire lehet hasz­nál­ni? Elsősorban…

Bővebben…

08 10

Small Grants — Prevenciós foglalkozások az Ötletfában

Foly­tat­juk soro­za­tun­kat, ahol a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ram kere­te­in belül (amit a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­tet és az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz), úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén meg­va­ló­sí­tott, koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötle­te­it, elkép­ze­lé­se­it mutat­juk be.…

Bővebben…

01 10

Small Grant — Egy lehetőség a Professional Fellows alumninak

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­te­ti a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ra­mot, amit az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz. Ennek a prog­ram­nak a kere­te­in belül, most, úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén, segí­tet­tünk meg­va­ló­sí­ta­ni a koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötleteit,…

Bővebben…