Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉS FELHÍVÁS ÉS JELENTKEZÉSI LAP

2021.11.08. - 2021.11.12.

Ked­ves Érdeklődő!

Meg­hir­det­jük Közös­ség­szer­ve­ző alap­kép­zé­sün­ket, amely­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek fele­lő­sen támo­gat­ni egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­ség nyí­lik meg­is­mer­ni és meg­ér­te­ni a közös­ség­szer­ve­ző szem­lé­le­tet, elsa­já­tí­ta­ni a szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it és mód­sze­re­it, bele­ért­ve a cso­port­mű­kö­dést, a stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zést, vala­mint figye­lem­fel­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­ká­kat. Vala­mint képe­sek lesz­nek ref­lek­tál­tan köze­lí­te­ni a közös­ség­szer­ve­zői sze­rep­hez és a külön­bö­ző fele­lős­sé­gi körökhöz.

A kép­zés idő­pont­ja: 2021. novem­ber 08. (11 órá­tól) – 2021. novem­ber 12. (15 óráig)

A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés szer­ke­ze­te: A kép­zé­si prog­ram három tan­anyag­egy­ség­ből áll:

  1. tan­anyag­egy­ség: A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
  2. tan­anyag­egy­ség: Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
  3. tan­anyag­egy­ség: Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

Kép­zé­se­in­ket sze­ret­nénk hosszú­tá­von is elér­he­tő­vé ten­ni minél több ember szá­má­ra. Egy ilyen kép­zés tel­jes rész­vé­te­li költ­sé­ge 100.000 Ft egy fő részé­re, ez tar­tal­maz­za a szál­lás és az étke­zés díját, vala­mint a kép­zé­si költségeket.

Min­den­képp szí­ve­sen látunk Téged a kép­zé­sen, szá­munk­ra a leg­fon­to­sabb a moti­vá­ci­ód, de ha meg­te­he­ted, járulj hoz­zá a kép­zé­se­ink fenntarthatóságához.

Ezt az aláb­bi módo­kon tehe­ted meg:

100.000 Ft: a tel­jes összeg­gel hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

75.000 Ft: 75%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

50.000 Ft: 50%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

25.000 Ft: 25%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

0 Ft: most nem tudok fizet­ni, de öröm­mel részt veszek

A jelent­ke­zé­si lapon, kér­jük, jelöld be, melyik lehe­tő­sé­get választod!

ADOMÁNY ITT

 

Fon­tos infor­má­ci­ók a kép­zés körülményeiről!

A KÉPZÉSEN CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET RÉSZT VENNI!

A kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín engedi.

A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak berendezve.

Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asztalokat.

A tan­te­rem­ben, hogy távol­sá­got tud­junk tar­ta­ni szel­lő­sen helyez­ke­dünk el és kér­jük, hogy min­den­ki hoz­zon magá­val masz­kot. (Maszk vise­lé­se nem köte­le­ző – kivé­ve, ha erre jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­ség lesz, illet­ve, ha a részt­ve­vők ezt szük­sé­ges­nek ítélik)

Remél­jük így min­den­ki szá­má­ra elfo­gad­ha­tó lesz.

Jelent­kez­ni októ­ber 25. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

[ninja_form id=35]

Részletek

Kezdés:
2021.11.08.
Vége:
2021.11.12.
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép