29 04

Fektess a civil közösségekbe, akik képesek együtt a társadalmi változások elérésére!

Sokan még min­dig nem ren­del­kez­nek adó­juk civil szer­ve­ze­tek szá­má­ra fel­ajánl­ha­tó 1 szá­za­lé­ká­ról, az adó­zók fele sem gon­dol arra, hogy egy-egy nemes ügyet támo­gat­hat min­den­fé­le plusz kiadás nél­kül. Érde­mes úgy gon­dol­ni a gesz­tus­ra, mint egy­faj­ta befek­te­tés­re a jövőnk szempontjából.

Ha igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lom­ban sze­ret­nénk élni, érde­mes az esély­egyen­lő­ség meg­va­ló­su­lá­sá­ért küz­dő szer­ve­ze­tet támo­gat­ni. Ha a ter­mé­szet meg­óvá­sa fon­tos szá­munk­ra, akkor vala­me­lyik kör­nye­zet­vé­dő cso­por­tot. Ha a tele­pü­lé­sün­ket sze­ret­nénk élhe­tőb­bé ten­ni, akkor a helyi alapítványt. 

Van egy szer­ve­zet, amely mind­ezen célo­kért (és még sok­kal több ügy­ben) küzd azál­tal, hogy vál­toz­tat­ni képes közös­ség­nek segít lét­re­jön­ni és megerősödni.

Ez a CKA!

Ha szá­munk­ra aján­lod fel adód 1 szá­za­lé­kát, nem csu­pán egy ügyet támo­gatsz, hanem szám­ta­lan terü­le­ten segí­tesz vál­to­zást elér­ni, hiszen helyi és érdek­vé­dő cso­por­tok tucat­ja­i­nak segí­tünk szer­ve­ződ­ni, kam­pá­nyol­ni, ered­mé­nye­ket elér­ni — a kör­nye­zet­vé­de­lem­től az esély­egyen­lő­sé­gi törek­vé­se­ken át az oktatásig.

Min­den eddi­gi­nél nagyobb szük­ség van ránk, hogy minél több közös­sé­get segít­hes­sünk meg­szü­let­ni, meg­erő­söd­ni és fel­ru­ház­ni a vál­toz­ta­tás képességével.

Kér­jük, gon­dolj ránk és az álta­lunk támo­ga­tott közös­sé­gek­re, ami­kor adód 1 szá­za­lé­ká­ról rendelkezel.

Adó­szá­munk: 18070008–1–03

Most még annál is töb­bet tehetsz értünk és a közös­sé­ge­kért, hogy szá­munk­ra ren­del­ke­zel adód 1 szá­za­lé­ká­ról! Kér­jük, küldd el az isme­rő­se­id­nek bemu­tat­ko­zó anya­gun­kat, hogy minél töb­ben tudo­mást sze­rez­hes­se­nek erről a befek­te­té­si lehetőségről.