28 04

Tudsz jól kérni?

Ado­mány­szer­ve­zés kép­zés civil szer­ve­ze­tek­nek (online) a for­rás­te­rem­tés eszközeivel

A civil szer­ve­ze­tek­nek, for­má­ló­dó cso­por­tok­nak erő­for­rá­sok­ra van szük­sé­ge a cél­ja­ik eléré­sé­re, és ennek a meg­szer­ve­zé­se egy tuda­tos stra­té­gi­át és tevé­keny­sé­ge­ket igényel.

⏰ Idő­pont: 2023. május 27., 10.00–16.00

Civil szer­ve­ző­dé­sek, kez­de­mé­nye­zé­sek kép­vi­se­lő­it vár­juk, akik­kel a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zői Király Hunor és Peták Péter átte­kin­tik az ado­mány­szer­ve­zés alap­ve­tő kere­te­it és fel­té­te­le­it, a kap­cso­ló­dó szer­ve­ze­ti stra­té­gi­ai kér­dé­se­ket és segít­sé­get nyúj­ta­nak az adott csa­pat erős­sé­ge­i­re épí­tő első ado­mány­gyűj­tő kam­pány megtervezéséhez.

A kép­zé­si prog­ram három tan­anyag egy­ség­ből áll:

1️⃣ A for­rás­te­rem­tés alap­jai:
▻a for­rás­te­rem­tés szük­sé­ges­sé­gé­nek elmé­le­ti alap­jai;
▻a szük­sé­ges tech­ni­kai hát­tér meg­te­rem­té­sé­nek fel­té­te­lei;
▻az ado­mány­ké­rés kom­mu­ni­ká­ci­ós alapjai.

2️⃣ A for­rás­te­rem­tés for­má­i­nak meg­is­me­ré­se:
▻a kis össze­gű ado­má­nyok­ra épí­tő „grass­ro­ots fund­ra­ising” alap­jai;
▻a „crowd­fund­ing” fogal­ma;
▻a köve­tes ado­mány­gyűj­tés lehetőségei.

3️⃣ A for­rás­te­rem­tés gya­kor­la­ta
▻a külön­bö­ző for­rás­te­rem­té­si esz­kö­zök elő­nyei és hát­rá­nyai;
▻a for­rás­te­rem­tés stra­té­gia alko­tá­sá­nak folyamata.

💰A kép­zés díja:

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.
Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét, akkor ado­má­nyod­dal hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy a kép­zé­se­ink hosszú távon is min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek legye­nek és közös­ség­szer­ve­zői, tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tői cél­ja­ink megvalósulhassanak.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.
Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon lehet befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat.

Taná­ra­ink: Peták Péter és Király Hunor, akik mind­ket­ten hatal­mas tapasz­ta­la­tok­kal ren­del­kez­nek a közös­sé­gek ado­mány­szer­zé­si, for­rás­te­rem­té­si technikáiban.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 15.

J E L E N T K E Z É S:👇👇
https://www.cka.hu/fundraising2023/

Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected]