23 04

Jelen-ben az autizmusról!

“Azo­kat a kife­je­zé­se­ket, mint a spe­ci­á­lis igé­nyű vagy SNI‑s, nem hasz­nál­ják Nyu­gat-Euró­pá­ban, mert a leg­több érin­tett gye­rek integ­rált okta­tás­ban része­sül, és min­den­ki azt kap­ja, ami­re való­ban szük­sé­ge van.”

🤔És Magyar­or­szá­gon mi a helyzet?

Köszön­jük a Jelen cikkét!

Amennyi­ben érin­tett szü­lő, peda­gó­gus vagy, csat­la­kozz hoz­zánk, meséld el a történeted!