04 06

Kampánynap

Az ott­hon­ápo­lók elis­me­ré­sé­ért indí­tott kam­pány — játé­kos és szak­mai — elem­zé­sé­vel meg­mu­tat­juk, hogy hogyan lehet sike­res közös­sé­gi érdekképviselet/érdekérvényesítést végez­ni ma Magyar­or­szá­gon. Sok­fé­le for­má­ban tanul­hatsz a tár­sa­dal­mi kam­pány során elen­ged­he­tet­len csa­pat­épí­tés­ről, ado­mány­gyűj­tés­ről és a média tuda­tos használatáról.


Az alábbi programokra számíthattok a Kampánynapon:

Elő­adás: A „moz­gal­mi pillanat”önmagában nem elég, a siker eléré­sé­hez fel kell épí­te­ni a közös­sé­gi inf­ra­struk­tú­rát — írta 2013-ban Seb­ály Ber­na­dett az akkor indu­ló ápo­lá­si dij kam­pány­ról szó­ló cik­ké­ben. Mit gon­dol most a szak­ér­tő az ötéves kam­pány és a jelen­tős tár­sa­dal­mi támo­ga­tás­sal kiví­vott győ­ze­lem után? Seb­ály Ber­na­dett, A hata­lom tár­sa­dal­ma vagy a tár­sa­da­lom hatal­ma? — A közös­ség­szer­ve­zés alap­jai című könyv szer­kesz­tő­je a most befe­je­zett szak­dol­go­za­tá­ra épí­ti az előadását.

Akció­já­ték első sza­kasz: Mivel kez­dő­dik a közös­ség­szer­ve­zés? Hát per­sze hogy az inter­jú­ma­ra­ton­nal. Jó, jó, jó, de hogy lesz a prob­lé­má­ból ügy, és mi az a közös érdek? És külön­ben is, mi a szösz az az akciójáték ???

Akció­já­ték máso­dik sza­kasz: Aki keres, talál. Amit elrej­tet­tünk: az sok-sok erő­for­rás és tech­ni­ka. Ha a kitar­tó kuta­tás ered­mé­nye­it sike­rül bele­gyúr­no­tok a kam­pány­stra­té­gi­á­ba, kita­lál­hat­já­tok min­den idők leg­ha­té­ko­nyabb és leg­kre­a­tí­vabb nyo­más­gya­kor­ló akcióját.

Műhe­lyek, kép­zé­sek: Az ápo­lá­si kam­pány sike­ré­nek egyik tit­ka az, hogy az akti­vis­tái folya­ma­tos tanu­lás­sal vér­tez­ték fel magu­kat. Egy-egy kam­pány szin­te vége­lát­ha­tat­lan útvesz­tő­jé­ből csak akkor vere­ked­het­jük ki magun­kat siker­rel, ha foly­ton bővü­lő, fris­sü­lő tudás­sal fel­vér­tez­ve küz­dünk meg a fel­me­rü­lő, prob­lé­mák­kal kihívásokkal.

Pro­fi szak­em­be­rek segí­te­nek töké­le­te­sí­te­ni a for­rás­te­rem­té­si stra­té­gi­án­kat, pon­to­sab­ban pénzt szerezni.

Szak­ér­tő­től tanul­ha­tunk tár­gya­lá­si tech­ni­ká­kat, és újság­író beszél nekünk arról, hogy vajon mire vető­dik rá a média. Kon­zul­tál­hat­tok a tapasz­talt sok akci­ót látott szer­ve­zők­kel. négy pár­hu­za­mos kép­zés és öt kon­zu­lens áll majd ren­del­ke­zé­se­tek­re a kép­zé­si blokkban

Akció­já­ték har­ma­dik sza­kasz: Tár­gya­lás, egyez­ke­dés. A kam­pány vég­ső győ­zel­me az ápo­lá­si kam­pány ese­té­ben is tár­gya­ló­asz­tal­nál dőlt el. Még nem vol­tál jegy­ző pol­gár­mes­ter, párt­el­nök, minisz­ter?- most kipró­bál­ha­tod milyen a tár­gya­ló­asz­tal túl­ol­da­lán. A cso­por­tok sze­rep­kár­tyák alap­ján küz­de­nek meg egy­más­sal. Kide­rül mennyi­re sike­rült elsa­já­tí­ta­ni a meg­győ­zés és az érve­lés művészetét.

Kam­pány­re­vű: Ünnep­lés nél­kül nincs győ­ze­lem, és egy kuta­tás sze­rint évti­ze­de­ken át műkö­dő cso­port sem. Ne raj­tunk múl­jon: lesz szu­per­sztár, kon­fe­ran­szié, tom­bo­la és rész­vé­tel ala­pú szín­pa­di show, kórus­ének­lés­sel. És min­den, ami disz­kó­göm­bök alatt előfordul…


Jelentkezési lap →