17 08

Kérdezz, javasolj, legyél jelen, vegyél részt!

Van lehe­tő­sé­ged bele­szól­ni a téged, a csa­lá­do­dat, kör­nye­ze­te­det érin­tő ügyekbe!

A demok­rá­cia akkor műkö­dik, ha működ­tet­jük, ha tuda­tos állam­pol­gá­rok­ként fog­lal­ko­zunk a köz­ügyek­kel, figyel­jük és szá­mon­kér­jük válasz­tott kép­vi­se­lő­ink munkáját.

Hogyan? Ebben sze­ret­nénk segí­te­ni. Ezt az oldalt azért fej­lesz­ti a CKA, hogy az aktív állam­pol­gá­rok infor­mál­tab­ban és fel­ké­szül­teb­ben vegye­nek részt a köz­ügyek ala­kí­tá­sá­ban, hogy meg­tud­ják, milyen lehe­tő­sé­ge­ik vannak.