24 11

Krétai tanulmányút – 2023

Kré­tai tanul­mány­út – 2023

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2022-ben Eras­mus+ akk­re­di­tált szer­ve­zett lett, így az idén benyúj­tott fel­nőtt tanu­lá­si szek­tort érin­tő KA1 mobi­li­tá­si pályá­zat segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­günk nyílt kül­föl­di tanul­mány­utak szer­ve­zé­sé­re dol­go­zó­ink, okta­tó­ink és önkén­te­se­ink számára.

Első “mobi­li­tás-utunk” Görög­or­szág­ba, Kré­ta szi­ge­té­re veze­tett, ahol 17 fős magyar csa­pa­tunk bel­ga és brit cso­port­ta­gok­kal együtt vett részt egy 5 napos tréningen.

A tré­ne­rünk Dr. Mar­kos Per­ra­kis PhD pszi­cho­ló­gus, a Frac­ta­lity Orga­ni­sa­ti­o­nal Deve­lop­ment & Train­ing Ser­vi­ces (https://fractality.gr) humán­tő­ke fej­lesz­té­si és kép­zé­si szak­ér­tő­je volt, a kép­zés címe és témá­ja pedig „App­re­ci­a­tive Leaders­hip”Unle­ash­ing Posit­ive Energy and Enab­ling Coll­ec­tive Com­mit­ment.

Az ötna­pos tré­ning a részt­ve­vő orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző­ink, men­to­ra­ink és támo­ga­tott civil szer­ve­ze­te­ink közös­sé­gi veze­tő­i­nek adott az elmé­le­ti isme­re­tek mel­lett hasz­nos gya­kor­la­ti útmu­ta­tást a támo­ga­tó, elis­me­rő és érté­ke­lő veze­tői atti­tűd kiala­kí­tá­sá­hoz és gyakorlatához. 

Mar­kos­tól meg­tud­tuk, hogy egy cso­port iden­ti­tá­sá­nak meg­te­rem­té­sé­ben és meg­erő­sí­té­sé­ben mennyi­re fon­tos az érté­ke­lő, pozi­tív kér­de­zés sze­re­pe, amely egy­ben az érté­ke­lő veze­tői atti­tűd alap­ja, és ebben mind­járt sok hason­ló­sá­got is talál­tunk az álta­lunk alkal­ma­zott és szin­tén kiemel­ten fon­tos­nak tar­tott „kap­cso­lat­épí­tő beszél­ge­té­sek­kel”. De ezen túl is ren­ge­teg isme­re­tet és tapasz­ta­la­tot sze­rez­tünk az elis­me­rő veze­tői atti­tűd kiala­kí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zök­ről és azok opti­má­lis hasz­ná­la­tá­ról, tanul­tunk az érdek­ér­vé­nye­sí­tés szük­sé­ges­sé­gé­ről és hatás­me­cha­niz­mu­sá­ról, a felfedezés/álom/tervezés/tanulás köre­i­ről (4D kör), a mun­ka­tár­sak kivá­lasz­tá­sá­nak folya­ma­tá­ról és szem­pont­ja­i­ról, a szer­ve­zet­hez és a közös­ség­hez való pozi­tív hoz­zá­ál­lás fej­lesz­té­sé­nek lehetőségeiről.

Az elsa­já­tí­tott mód­sze­re­ket páros és kis­cso­por­tos fog­lal­ko­zá­sok segít­sé­gé­vel ültet­tük át a gya­kor­lat­ba, miköz­ben nem­csak önma­gunk­ról sze­rez­tünk új tapasz­ta­la­to­kat, de a cso­por­tunk tag­ja­it is job­ban meg­is­mer­tük. A játé­kos gya­kor­la­tok segít­sé­gé­vel elkép­zel­tünk egy „ide­á­lis vilá­got”, majd hoz­zá­ter­vez­tük azo­kat a lépé­se­ket és akci­ó­kat, ame­lyek elve­zet­het­nek a meg­va­ló­su­lá­sá­hoz, miköz­ben sokat tanul­tunk egy­más­tól is, bepil­lan­tást nyer­ve nem­csak a magyar, de a bel­ga és brit cso­port­tár­sa­ink gon­dol­ko­dá­sá­ba, világ­lá­tá­sá­ba, elkép­ze­lé­se­i­be is. 

A tré­ning­nek ezek a közös élmé­nyei vol­tak talán a leg­meg­ha­tá­ro­zób­bak mind­annyi­unk szá­má­ra, mert a ren­ge­teg tanul­ság mel­lett szá­mos öröm­te­li és meg­ha­tó pil­la­na­tot is sze­rez­tek a résztvevőknek.

Per­sze nem­csak képez­tük magun­kat, hiszen a szál­lá­sunk és a kép­zé­si hely­szín is Pla­ta­ni­as város­ka egyik cso­dás, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­já­ban volt. Így a kép­zé­sek közöt­ti sza­bad­időn­ket és az esté­ket is jó tár­sa­ság­ban, csa­pat­épí­tés­sel töl­töt­tük, kihasz­nál­va a ten­ger­part és az októ­be­ri nyár nyúj­tot­ta lehetőségeket. 

A kép­zés­nek része volt két kirán­du­lás is. Az egyik alka­lom­mal Pla­ta­ni­as város­ka máso­dik világ­há­bo­rús kata­kom­bá­i­ban jár­tunk, aho­vá a német csa­pa­tok elől mene­kül­tek az akko­ri falucs­ka lakói, hogy par­ti­zán­ak­ci­ók­kal har­col­ja­nak a meg­szál­lók ellen. A bar­lang­rend­szert a tele­pü­lés leg­ma­ga­sabb pont­ján álló Dimi­t­ri­os-temp­lom alatt ásták ki, ahon­nan ma pazar kilá­tás nyí­lik a nya­ra­ló­vá­ros­ra és a tengerre.

Egy másik dél­után a Kré­tai Bota­ni­kus Park­ba láto­gat­tunk el. A 20 hek­tá­ros park­ban 700 méte­res szint meg­má­szá­sá­val jár­hat­tuk be a ten­ger­től mind­össze 16 kilo­mé­ter­re közel 2000 méter magas hegyek között kanyar­gó, 2,5 kilo­mé­te­res ösvényt. A 2003-ban egy tűz­vész által szin­te tel­je­sen leégett hegy­ol­da­lon az elmúlt 20 évben buja oázis léte­sült, a terü­let sajá­tos mik­ro­klí­má­já­nak köszön­he­tő­en egy­más­tól alig pár tíz méter­nyi­re a világ külön­bö­ző éghaj­la­ti öve­ze­te­i­re jel­lem­ző növényzettel.

Haza­fe­lé meg­áll­tunk még egy szik­la­temp­lom mel­let­ti kolos­tor­nál és meg­cso­dál­tuk a világ leg­öre­gebb olaj­fá­ját is, ame­lyik Kré­ta szi­ge­tén, Ano Vou­ves falu­ban áll leg­alább 3, de lehet hogy már 5 ezer éve, és a mai napig terem. Ennél szim­bo­li­ku­sabb kép­pel nem is zár­hat­nánk a beszámolónkat!

Az Eras­mus+ akk­re­di­tá­ci­ónk­nak köszön­he­tő­en a jövő­ben továb­bi mobi­li­tá­si kép­zé­sek­re is jelent­kez­het­nek majd a támo­ga­tott szer­ve­ze­te­ink mun­ka­tár­sai, közös­ség­szer­ve­zői és önkén­te­sei, ame­lyek­ről szin­tén beszámolunk.

Köszön­jük az Euró­pai Unió Eras­mus+ Tanu­lói Mobi­li­tás és a Tem­pus Köz­ala­pít­vány támogatását! 

„Olyan igaz­sá­gos, zöld és demok­ra­ti­kus ország­ban aka­runk élni, ahol a pol­gá­rok és szer­ve­ze­te­ik kiáll­nak a közös érde­ke­i­kért és fenn­tart­ha­tó meg­ol­dá­so­kat talál­nak az élet­mi­nő­sé­gük javítására.”

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1994 óta közös­sé­gek lét­re­ho­zá­sán és meg­erő­sí­té­sén dol­go­zik, cse­lek­vő állam­pol­gá­ro­kat képez, fel­ru­ház­za őket a vál­toz­ta­tás képes­sé­gé­vel. Képez­zük, men­to­rál­juk, szak­ma­i­lag és —  lehe­tő­sé­ge­ink­hez mér­ten — anya­gi­lag támo­gat­juk az állam­pol­gá­ri szer­ve­ző­dé­se­ket, ame­lyek helyi és esély­egyen­lő­sé­gi ügyek men­tén jön­nek lét­re. Az álta­lunk támo­ga­tott közös­sé­gek sike­rei jól mutat­ják: az élet bár­mely terü­le­tén elér­he­tő változás! 

Ha biz­to­sí­ta­ni sze­ret­néd, hogy a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a jövő­ben is segít­hes­se az önszer­ve­ző­dő közös­sé­ge­ket, kér­jük támo­gasd munkánkat!