10 01

Legislative Fellows Program

Legislative Fellows Program

A prog­ram első­sor­ban kisebb­sé­gek­kel (is) foly­ta­tott közös­sé­gi mun­ká­ban jár­tas (vagy a helyi közös­sé­gi mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó jogi, érdek­vé­del­mi, szak­po­li­ti­kai, önkor­mány­za­ti mun­ká­ban jár­tas) szak­em­be­rek szá­má­ra kínál fel­ké­szí­tést-fej­lesz­tést, jogi, érdek­vé­del­mi és közös­ség­szer­ve­ző területen.

A prog­ram önál­ló olda­laihttp://glc-teachdemocracy.org/http://glc-teachdemocracy2.org/https://www.facebook.com/pages/GLC_Teach-Democracy/145023818929367?hc_location=timeline