13 03

Már tudjuk, miről szólnak majd a hírek! — Kampányszerviz eredményhirdetés

Meg­van­nak a Kam­pány­szer­viz támo­ga­tói pályá­za­tá­nak idei nyer­te­sei! Fel­tur­bóz­zuk a kampányukat!

Az aHang, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és a Nyom­tass te is! szak­ér­tő csa­pa­ta idén 10 cso­port kam­pá­nyát segíti.

A kivá­lasz­tás­nál, a támo­ga­tá­si cso­ma­gok meg­ha­tá­ro­zá­sá­nál figye­lem­be vet­tük a pályá­zó cso­port jel­lem­ző­it (meg­lé­vő vagy most össze­ál­ló tár­sa­ság­ról van szó, rendelkeznek‑e a tag­jai szak­tu­dás­sal, hol tevé­keny­ked­nek stb) és az ügy jel­le­gét (mennyi­re kom­mu­ni­kál­ha­tó, siker­re vihető‑e).

EREDMÉNYEK:

1. Kate­gó­ria: Start csomag

A nyer­te­sek:

 • Beke Károly, aki az újli­pót­vá­ro­si Szent Ist­ván park meg­újí­tá­sá­ért indí­tott kampányt.
 • Az Ele­ven Gyál cso­port, amely a hiány­zó lám­pa­tes­tek pót­lá­sát sze­ret­né elérni.

Támo­ga­tá­si csomag:

 • Fel­ké­szí­tő találkozó
 • Sze­mé­lyes kon­zul­tá­ció (1–2 alkalommal)
 • Kam­pány nép­sze­rű­sí­té­se a hír­le­ve­lünk­ben és felületeinken
 • Meg­je­le­né­si lehe­tő­ség (igény sze­rint újság­írói segít­ség­gel) a Nyom­tass te is! helyi mutációjában

2. Kate­gó­ria: Tuning

A nyer­te­sek:

 • A józsef­vá­ro­si C8 cso­port, amely azt sze­ret­né, ha a Mátyás és Kál­vá­ria téri köz­vé­cék folya­ma­to­san üzemelnének.
 • A Civil Kalász, amely a buda­ka­lá­szi Vas­út­so­ri óvo­da fel­újí­tá­sát és újra­nyi­tá­sát sze­ret­né elérni.
 • Az Ele­ven Vecsés cso­port, amely­nek cél­ja a Gyál és Vecsés közöt­ti menet­rend­sze­rű közös­sé­gi köz­le­ke­dés megteremtése.
 • A Hall­ga­tói Szak­szer­ve­zet, amely a minő­sé­gi fel­ső­ok­ta­tás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek meg­te­rem­té­sé­ért küzd.
 • A Köz-tét ceg­lé­di cso­port, amely az áru­há­zi vásár­lá­sok meg­re­for­má­lá­sát tűz­te ki célul.

Támo­ga­tá­si csomag:

 • Fel­ké­szí­tő találkozó
 • Konk­rét kam­pány­elem rész­fi­nan­szí­ro­zá­sa 50 ezer forintig
 • Sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­ók és kép­zé­si lehe­tő­sé­gek (2–5 alkalommal)
 • Kam­pány nép­sze­rű­sí­té­se a hírlevelünkben
 • Meg­je­le­né­si lehe­tő­ség (igény sze­rint újság­írói segít­ség­gel) a Nyom­tass te is! helyi mutációjában

3. Kate­gó­ria: Tel­jes szerviz

A nyer­te­sek:

 • A Füg­get­len Elő­adó-művé­sze­ti Szö­vet­ség (FESZ), aki a mun­ka­vál­la­lók biz­ton­sá­gos mun­ka­kör­nye­ze­té­ért dolgozik.
 • Az Ide tar­to­zunk Egye­sü­let, amely az isko­lai szeg­re­gá­ció ellen küzd.
 • Magyar Anyák, akik azért indí­tot­tak kam­pányt, hogy a kór­há­zak­ban láto­ga­tó szü­lők nor­má­lis körül­mé­nyek között és ingyen tölt­hes­sék az éjsza­kát beteg gyer­me­ke­ik mellett.

Támo­ga­tá­si csomag:

 • Fel­ké­szí­tő találkozó
 • A kam­pány­ra sza­ba­don fel­hasz­nál­ha­tó 100 ezer forint
 • Stra­té­gia rész­le­tes kidol­go­zá­sa az aHang és a CKA szakembereivel
 • Rend­sze­res konzultáció
 • Kép­zé­sek
 • Saj­tó­meg­je­le­né­sek biztosítása

Gra­tu­lá­lunk a sike­res pályá­zók­nak!
Bőg­je­nek fel a motorok!