29 05

Médiaképzés a Közösségszervezők Országos Találkozóján

Van egy ügyed? Tedd láthatóvá!

Emlék­szel erre a vide­ó­ra, ame­lyet szá­mos online médi­um, sőt az RTL Klub is “leho­zott” annak ide­jén, és amely­nek sike­re hoz­zá­já­rul­ha­tott ahhoz, hogy nem sok­kal később jelen­tő­sen meg­emel­jék az ott­hon­ápo­lók fizetségét?

Elárul­juk neked, hogy elő­ző nap még “sehogy sem állt” a for­ga­tás és több­ször vál­to­zott a kon­cep­ció. Ez azon­ban nem lát­szik a vég­ered­mé­nyen. Az ope­ra­tőr egy szál kame­rá­val egyet­len nap alatt vet­te fel az anya­go­kat, ame­lyek­ből meg­ha­tó kis­fil­met szer­kesz­tett a meg­ren­de­lő szer­ve­ze­tek kéré­sei alap­ján. Te is képes vagy hason­lót alkot­ni, és ennél sze­ré­nyebb esz­kö­zök­kel, híres­sé­gek nél­kül is hatá­sos vide­ót készít­hetsz. Meg­ta­nít­juk hogyan!

Ma már nem léte­zik haté­kony tár­sa­dal­mi kam­pány a közös­sé­gi média hasz­ná­la­ta nél­kül, a Face­boo­kon, az Ins­tán, a You­tu­be-on és tár­sa­i­kon pedig iga­zán ütős tar­tal­mak­ra, leg­in­kább hatá­sos vide­ók­ra van szük­ség — az inter­ne­tes újsá­gok is szí­ve­sen lehoz­zák ezeket.

A leg­töb­bünk­nek még az is kihí­vást jelent, hogy a gye­rek szü­li­na­pi vide­ó­ján éles legyen a kép és a tor­ta is ben­ne legyen a kom­po­zí­ci­ó­ban, hogyan készít­het­nénk az ügye­in­ket izgal­ma­san bemu­ta­tó és meg­osz­tás­ra alkal­mas felvételeket?

A jó hír az, hogy a vide­ó­zás alap­jai és a kam­pá­nyo­lás­hoz szük­sé­ges kom­mu­ni­ká­ci­ós trük­kök fókusz­ált kép­zés kere­té­ben bár­ki szá­má­ra elsa­já­tít­ha­tó­ak. Most erre adunk neked lehe­tő­sé­get az Orszá­gos Talál­ko­zó Médiaképzésén.

A fen­ti videó alko­tói — Kovács And­rás ope­ra­tőr és Ker­tész Anna kom­mu­ni­ká­ci­ós szak­em­ber, újság­író — lépés­ről lépés­re meg­mu­tat­ják neked, hogy hogyan állíts elő ütős tar­tal­ma­kat, ame­lyek alkal­ma­sak arra, hogy aztán Var­ga Tamás szo­ci­á­lis média szak­ér­tő segít­sé­gé­vel fel­szánt­sák az inter­ne­tet. Mind­eh­hez az időd, elhi­va­tott­sá­god és figyel­med mel­lett csu­pán egy okos­te­le­fon­ra és egy lap­top­ra van szük­sé­ged (ha eset­leg nem ren­del­ke­zel ezek­kel az esz­kö­zök­kel, akkor kér­jük, hogy jelezd nekünk, és segítsünk).

A kép­zés az OT-val pár­hu­za­mo­san zaj­lik, a napi­rend és az egyes közös prog­ra­mok figye­lem­be véte­lé­vel. A tan­fo­lyam részt­ve­vői azon­ban vál­lal­ják, hogy a sza­bad órá­ik egy részét is a média­cso­port fog­lal­ko­zá­sa­in töl­tik, és már csü­tör­tök dél­előtt részt vesz­nek az órákon.

Mind­ezek miatt némi elhi­va­tott­sá­got köve­tel a rész­vé­tel, ezért az aláb­bi módon pályáz­hatsz a képzésre.

Kér­jük, írj egy 2–3 ezer karak­ete­res szö­ve­get arról, hogy ki vagy, milyen közös­ség­hez tar­to­zol, milyen ügyet kép­vi­selsz, hogyan látod magad, a sze­re­ped a cso­port­ban. Miért jelent­ke­zel a kép­zés­re, mit vársz tőle. A fogal­ma­zá­si kész­sé­get, helyes­írást nem érté­kel­jük a pályá­zat­ban, az elhi­va­tott­ság­nak azon­ban “át kell jön­nie”, az egyet­len szű­rő az, hogy való­ban fon­tos­nak tartsd a kép­zést, és ezért haj­lan­dó legyél áldo­za­to­kat hoz­ni, biz­to­san szá­mít­has­sunk rád. Java­sol­juk, hogy a cso­por­tod­dal közö­sen dönt­se­tek arról, hogy ki jelent­ke­zik a kép­zés­re, mert egy cso­port­ból csak egy embert tudunk befogadni.

A kép­zés költ­sé­ge 80 ezer forint (amely a tábor egyéb költ­sé­ge­it nem tar­tal­maz­za). A pályá­za­tod­ban kér­jük, tün­tesd fel, hogy ebből mek­ko­ra részt tudsz vál­lal­ni (0 forint­tól 80 ezer forin­tig). Az elbí­rá­lás­kor nem szem­pont, hogy mek­ko­ra támo­ga­tást kérsz.

Jelent­ke­zé­si határ­idő (amely a telí­tett­ség függ­vé­nyé­ben vál­toz­hat): 2019. júni­us 10. A jelent­ke­zés elő­fel­té­te­le, hogy regiszt­rálj az Orszá­gos Talál­ko­zó­ra. Ezt az aláb­bi lin­ken tehe­ted meg:

A moti­vá­ci­ós leve­le­ket a [email protected] cím­re várjuk.

A cso­port maxi­mum lét­szá­ma 12 fő.


Jelent­ke­zé­si lap →