18 11

Megünnepeltük a Részvétel Hete 2023 résztvevőit!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2023. novem­ber 17-én ren­dez­te meg a Rész­vé­tel Hete 2023 – Záró Ünne­pét.

Az elmúlt közel két hónap­ban az ország szá­mos terü­le­tén, meg­annyi hely­szí­nen, több száz részt­ve­vő­vel zaj­lot­tak helyi akti­vis­ták, cso­por­tok vagy civil szer­ve­ze­tek által szer­ve­zett, és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által támo­ga­tott – a Rész­vé­tel Hete 2023 kere­té­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő – programok. 

Ezen a héten az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csat­la­koz­nak a kam­pány­hét­hez, hogy bemu­tas­sák az álta­luk kép­vi­selt ügye­ket és bevon­ják az embe­re­ket a mun­ká­juk­ba. Magyar­or­szág egyik leg­na­gyobb civil ese­mény­so­ro­za­tá­hoz bár­ki csat­la­koz­hat, aki fon­tos­nak érzi a kez­de­mé­nye­zést, a cse­lek­vés és rész­vé­te­li­ség fej­lesz­té­sét, a demok­rá­cia és a civil tár­sa­da­lom megerősítését. 

Őket és az állam­pol­gá­ri rész­vé­te­li­sé­get ünne­pel­tük ezen a napon abban bíz­va, hogy közös sike­rünk máso­kat is aktív állam­pol­gá­ri rész­vé­tel­re báto­rít a jövő­ben, reményt és hitet adva a közös cse­lek­vés ere­jé­vel elér­he­tő eredményekben.

Az Euró­pai Unió (https://ecas.org) társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val meg­va­ló­su­ló kam­pány­hét hazai koor­di­ná­to­ra, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2023-ban is akti­vi­tás­ra hív­ta az ország civil szer­ve­ze­te­it az állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Heté­re, amit – nagy örö­münk­re és a részt­ve­vő szer­ve­ze­tek szá­má­nak köszön­he­tő­en – végül inkább a „rész­vé­tel két hónap­já­nak” bizonyult.

Az ese­mény­so­ro­zat meg­nyi­tó­já­ra 2023. októ­ber 2‑án a Pomá­zi Civil Ház­ban került sor a Pest Megyei Tér­sé­gi Civil Háló­zat és a CKA Csa­lád (Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Háló­za­ta) bemu­tat­ko­zá­sá­val, a magyar civil szek­tor jelen­le­gi hely­ze­tét és a részt­ve­vő civil szer­ve­ze­te­ket bemu­ta­tó kiál­lí­tás­sal, majd a szer­ve­ző aktu­á­lis kam­pá­nya­i­nak és pro­jekt­je­i­nek ismertetésével.

Az ezt köve­tő közel két hónap­ban for­má­lis és infor­má­lis civil szer­ve­ze­tek 36 hely­szí­nen tar­tot­tak állam­pol­gá­ri rész­vé­tel­re épü­lő tema­ti­kus prog­ra­mot szer­te az ország­ban, Sám­son­há­zá­tól Szom­bat­he­lyig, Deb­re­cen­től Buda­ka­lá­szig, Gyál­tól Mis­kol­cig, Szol­nok­tól Cso­bán­ká­ig, Fót­tól Kecs­ke­mé­tig, Pécs­től Üllő­ig, Sze­ged­től Tarig, Vecsés­től Buda­pes­tig, hely­szí­nen­ként 15–130, az ese­mény­so­ro­zat vége előtt két hét­tel össze­sen mint­egy 600 résztvevővel.

A leg­jel­lem­zőbb ese­mé­nyek – a tel­jes­ség igé­nye nél­kül – a lakos­sá­gi és okta­tá­si fóru­mok, tema­ti­kus talál­ko­zók és beszél­ge­té­sek, civil pik­ni­kek és civil séták, olva­sói talál­ko­zók vol­tak. De szá­mos akció, demonst­rá­ció, meg­moz­du­lás vagy kiál­lás szer­ve­ző­dött az aka­dály­men­tes köz­le­ke­dé­sért és érde­mi lakos­sá­gi tájé­koz­ta­tá­sért, a szük­sé­ges beru­há­zá­so­kért vagy a nem szí­ve­sen látott beru­há­zá­sok ellen, az alap­ve­tő embe­ri jogo­kért, az esély­egyen­lő­sé­gért és min­den­fé­le diszk­ri­mi­ná­ci­ó­val szem­ben, a tisz­ta ivó­ví­zért, a kör­nye­zet­vé­de­le­mért és fenn­tart­ha­tó­sá­gért, a köz­ügyek­ben való rész­vé­tel fon­tos­sá­ga, a hite­les infor­má­ci­ó­hoz jutás vagy a gyer­mek­jo­gok mel­lett stb.

Vala­mi­vel a Rész­vé­tel Hete utol­só prog­ram­jai előtt, 2023. novem­ber 17-én ren­dez­te meg a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány az ese­mény­so­ro­zat Záró Ünne­pét a buda­pes­ti Ben­czúr Hotel Moza­ik termében.

A Rész­vé­tel Hete kere­té­ben helyi ese­mé­nye­ket szer­ve­ző civil szer­ve­ze­tek meg­hí­vott kép­vi­se­lő­it és részt­ve­vő­it Bálint Móni­ka, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány veze­tő­je köszön­töt­te, majd bemu­tat­ta az ala­pít­vány Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ram­já­nak idei két részt­ve­vő­jét Boda Kit­tit és Hor­váth Geno­vé­vát, akik­kel az ame­ri­kai tapasz­ta­la­ta­ik­ról beszél­get­het­tek az érdek­lő­dők. A CKA Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ram­já­ban eddig több mint 70 pályá­zó kapott lehe­tő­sé­get arra, hogy ame­ri­kai tanul­mány­út kere­té­ben ismer­ked­jen a demok­rá­cia műkö­dé­sé­vel, a közös­sé­gi ala­pú szer­ve­ző­mun­ka gya­kor­la­tá­val, sze­rep­lő­i­vel, módszereivel. 

A Rész­vé­tel Heti pla­ká­tok­kal fel­dí­szí­tett terem­ben ezt köve­tő­en fakul­ta­tív tár­lat­ve­ze­tés kere­té­ben ismer­het­ték meg a prog­ram­so­ro­zat ese­mé­nye­it a jelen­lé­vők, akik végül egy kvíz­já­ték­ban tip­pel­het­tek az ese­mé­nyek és részt­ve­vők szá­má­ra, a részt­ve­vő szer­ve­ze­tek­re és a prog­ra­mok címé­re, a leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nyek­re és leg­si­ke­re­sebb szer­ve­zők­re. Az ünne­pi ren­dez­vény pohár­kö­szön­tő­vel és a részt­ve­vők meg­ven­dé­ge­lé­sé­vel zárult.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szá­má­ra öröm volt talál­koz­ni a Rész­vé­tel Hete ese­mény­so­ro­zat­ban part­ne­re­ként részt vevő szer­ve­ze­tek tag­ja­i­val és a közös mun­ka ered­mé­nyét együtt meg­ün­ne­pel­ni. Szá­munk­ra hitet és erőt ad a továb­bi épít­ke­zés­hez, hogy ilyen sokan részt vet­tek az ese­mény­so­ro­zat­ban, hiszen a prog­ra­mok szer­ve­ző­i­nek köszön­he­tő­en ren­ge­te­gen élhet­tek állam­pol­gá­ri joga­ik­kal, és ismer­het­ték meg az állam­pol­gá­ri rész­vé­te­li­ség­ben rej­lő esz­kö­zö­ket és lehe­tő­sé­ge­ket. Továb­bi rész­le­tek az ese­mé­nyek­ről ITT!

Köszön­jük min­den szer­ve­zet­nek, akik részt vet­tek a novem­ber végé­ig tar­tó programsorozatunkban!

A prog­ram­so­ro­zat az Euró­pai Unió társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val jött létre.