18 11

Megünnepeltük a Részvétel Hete 2023 résztvevőit!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2023. novem­ber 17-én ren­dez­te meg a Rész­vé­tel Hete 2023 – Záró Ünne­pét. Az elmúlt közel két hónap­ban az ország szá­mos terü­le­tén, meg­annyi hely­szí­nen, több száz részt­ve­vő­vel zaj­lot­tak helyi akti­vis­ták, cso­por­tok vagy civil szer­ve­ze­tek által szer­ve­zett, és…

Bővebben…

22 09

TASZ Különdíjas lett az “Oltass, hogy élhess” kampány!

Szep­tem­ber 21-én tar­tot­ta a TASZ (Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért) a Sza­­bad-díj­át­a­dó gálá­ját, ahol két olyan kam­pány is jelöl­ve lett, ame­lyek a CKA kez­de­mé­nye­zé­sei volt: az Oltass, hogy élhess kam­pány­ból Balogh Fru­zsi­na, a Nagy Tavak Koa­lí­ciótól Sza­lay Ildi­kó és Horá­nyi Tibor állhatott…

Bővebben…

08 09

Közösségszervezés a Nagy Tavak Koalíció építésében

Németh Krisz­ti­na és Tikász Ben­de­gúz a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek tör­té­ne­te Az előz­mé­nyek: A Nagy Tavak Koa­lí­ció tör­té­ne­te már jóval meg­ala­ku­lá­sa előtt, 2020 tava­szán kez­dő­dött. Ekkor­ra jött lét­re ugyan­is a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kere­te­in belül egy orszá­gos közös­ség­szer­ve­zők­ből álló mun­ka­cso­port, a Rendszerszint…

Bővebben…

29 08

Nagy Tavaink a Duna partján és Sopronban!

Hogyan lehet fel­hív­ni a figyel­met egy fon­tos, ter­mé­sze­ti kin­cse­ket érin­tő prob­lé­má­ra? Hir­dess fotó­pá­lyá­za­tot, és szer­vezz ván­dor­ki­ál­lí­tást! A Nagy Tavak Koa­lí­ció is ezt tet­te: még nyár ele­jén „Nagy tava­ink most” cím­mel hir­de­tett fotó­pá­lyá­za­tot azzal a cél­lal, hogy a pályá­zók a választott…

Bővebben…

02 08

Augusztus 2.-án van a roma holokauszt emléknapja.

A CKA roma mun­ka­cso­port­já­nak meg­em­lé­ke­zé­se: 1944. augusz­tus 2.Ausch­witz-Bir­ke­nau fel­szá­mo­lá­sa, kivé­gez­ték a roma tábor utol­só 3000 lakó­ját is.„Egyik éjjel a fér­fi­ak tábo­ra több ezer ember kia­bá­lá­sá­ra ébredt. Amint kilép­tünk a barak­kok­ból, lát­tuk, mi tör­tént. A cigá­nyok tábo­rát fény­szó­rók vilá­gí­tot­ták meg, a…

Bővebben…

02 05

Romák segítenek romáknak

Az Ukraj­ná­ban zaj­ló pusz­tí­tó hábo­rú első nap­já­tól töme­ge­sen érkez­nek a mene­kül­tek Magyar­or­szág­ra, köz­tük nagyon sze­gény roma embe­rek. Nekik az ott­ho­nuk elvesz­té­sén túl azzal is meg kell küz­de­ni­ük, hogy más­ként bán­nak velük, mint a töb­bi mene­kült­tel. Roma prog­ra­munk közös­ség­szer­ve­zői az első…

Bővebben…

18 03

Meglepetések fórumai

Több mint 100, hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­sen élő állam­pol­gár­hoz köz­vet­le­nül és raj­tuk keresz­tül még sok­kal több ember­hez elju­tott az üze­net: a tisz­ta sza­va­zás mind­annyi­unk érde­ke! A Tisz­ta sza­va­zás kam­pány kere­té­ben Mis­kol­con és a Haj­­dú-Bihar megyei Zsá­kán való­sul­tak meg elő­ször válasz­tá­si fórumaink,…

Bővebben…

04 02

Megszerezte az Eleven Gyál az Elios-jelentést!

A közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban támo­ga­tott Ele­ven Gyál cso­port fel­ké­ré­sé­re a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ) meg­sze­rez­te és nyil­vá­nos­ság­ra hoz­za az Eli­os köz­vi­lá­gí­tá­si beru­há­zá­sa­i­val kap­cso­la­tos vissza­élé­se­ket fel­tá­ró vizs­gá­la­ti jelen­tést. Az Ele­ven Gyál éve­ken át dol­go­zott a tele­pü­lés elég­te­len köz­vi­lá­gí­tá­sá­nak ügyén, sike­rült elér­ni­ük, hogy…

Bővebben…