14 02

Mindfulness-alapú képzés közösségszervezőknek és szociális területen tevékenykedőknek

Céljaink elérésének a kulcsa, hogy értsük a körülöttünk lévő világot és benne magunkat.

Hogyan ért­het­jük meg job­ban egy­mást és működ­he­tünk együtt sze­re­tet­tel, jó érzés­sel, jelen­tő­ség­te­li célok eléré­se érde­ké­ben komoly tel­je­sít­ményt közö­sen lead­va? Hogyan lehe­tünk kiegyen­sú­lyo­zot­tab­bak, bol­do­gab­bak és haté­ko­nyab­bak az éle­tünk­ben, a kap­cso­la­ta­ink­ban és a mun­ka frontján?

A két­na­pos, önis­me­re­ti fóku­szú, erő­sen gya­kor­lat­ori­en­tált és inter­ak­tív tré­ning cél­ki­tű­zé­se az érzel­mi intel­li­gen­cia fej­lesz­té­se és az úgy­ne­ve­zett “együtt­ér­ző veze­tés” (com­pas­si­on­ate leaders­hip) elősegítése.

Esz­kö­ze­ink:

- a Mind­ful­ness mint szem­lé­let és mód­szer­ta­ni reper­to­ár
- a neu­ros­ci­en­ce leg­fris­sebb és leg­iz­gal­ma­sabb ered­mé­nyei az embe­ri elme, agy és test működéséről

A prog­ram vár­ha­tó eredménye:

- Erő­sebb figyel­mi kapa­ci­tás
- Növek­vő önis­me­ret
- Jobb és adap­tí­vabb érzel­mi regu­lá­ció
- Javu­ló önmo­ti­vá­ci­ós és moti­vá­ci­ós kész­sé­gek
- Javu­ló tár­sas és kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­sé­gek
- Sike­re­sebb, együtt érzőbb veze­tő­vé válás
- Javu­ló stressz­ke­ze­lé­si kész­ség, csök­ke­nő szub­jek­tív stressz
- Növek­vő jól­lét és élet­tel való elé­ge­dett­ség
- Növek­vő mun­ka­he­lyi teljesítmény

A kép­zés háttere:

A prog­ra­mot ere­de­ti­leg a Goog­le-ban fej­lesz­tet­ték és tar­tot­ták éve­ken át, elké­pesz­tő siker­rel. Ma már egy önál­ló veze­tő­kép­ző inté­zet, a Search Ins­ide Yours­elf Leaders­hip Ins­ti­tu­te (SIYLI) kere­tei között oktat­ják a mód­szert világ­szer­te. A szer­ve­zet a bevé­te­le­it non-pro­fit célok­ra for­dít­ja, az “együtt­ér­ző veze­tés” taní­tá­sá­val a világ­bé­ke elő­moz­dí­tá­sá­hoz sze­ret­ne hozzájárulni.

A tré­ne­rek:

Avar Tamás és Feke­te Kin­ga az első két olyan magyar sze­mély, akik a SIYLI nem­zet­kö­zi Mind­ful­ness tanár kép­zé­sét elvég­zik. 8 hónap inten­zív gya­kor­la­ti és elmé­le­ti tanu­lá­son van­nak túl. A hiva­ta­los bizo­nyít­vány­hoz utol­só lépés­ként néhány vizs­ga­ta­ní­tást kell tar­ta­ni­uk. A meg­hir­de­tett prog­ram is egy vizs­ga­ta­ní­tás lesz.

Ennek egyik fon­tos jel­lem­ző­je, hogy a két napot vide­ó­ra is kell rög­zí­te­ni­ük a vizs­ga­bi­zott­ság szá­má­ra. A fel­vé­te­len a két tré­ner fog lát­sza­ni, a közön­ség nem, min­den­ki­nek a hang­ját rög­zí­tik, aki meg­szó­lal a teremben.

Továb­bi infor­má­ció a trénerekről:

Feke­te Kin­ga
https://www.linkedin.com/in/feketekinga

Avar Tamás
https://www.linkedin.com/in/tamas-avar-82b19016/

Továb­bi infor­má­ci­ók a prog­ram­ról:
http://www.mindrace.hu/siyli-program
https://www.amazon.com/Search-Inside-Yourself-Unexpected-Achieving/dp/0062116932
https://siyli.org/results

A tré­ning időpontja:

2019. már­ci­us 9.–10.
+ 28 napos online utánkövetés

Hely­szí­ne: A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Buda­pes­ti iro­dá­ja — 1074. Buda­pest, Szö­vet­ség utca 35.

A tré­ning ingye­nes, de szí­ve­sen foga­dunk ado­má­nyo­kat, hogy az alap­ve­tő kép­zé­si szük­ség­le­te­ket előteremtsük.

Rész­vé­te­li fel­té­te­lek:
- angol nyelv­tu­dás,
- moti­vált­ság: fej­lőd­ni vágyás önis­me­ret­ben, érzel­mi intel­li­gen­ci­á­ban, együttműködésben.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: már­ci­us 2.

ELŐJELENTKEZÉS

A képzésen nagyjából 15 fő részvételét tudjuk biztosítnai. Az előjelentkezés nem jelenti a képzésre való bekerülést, a végső regisztrációs lehetőséget az első 15 jelentkező számára tudjuk majd biztosítani.