04 12

Mit tehet helyben a koronaválság megoldásáért az önkormányzat, a képviselők, a civilek és a közösség?

A K‑Monitor Közös plat­for­mon — Helyi közös­sé­gi meg­ol­dá­sok a koro­na­ví­rus-vál­ság ellen című kiad­vá­nya hasáb­ja­in több, álta­lunk támo­ga­tott pro­jekt és szer­ve­ző­dés is bemu­ta­tás­ra került.

Tavaly a válasz­tá­sok kap­csán a közös­sé­gi rész­vé­telt, mint a poli­ti­kai kép­vi­se­lők és a tőlük eltá­vo­lo­dott helyi közös­sé­gek viszo­nyá­nak újra­te­rem­té­sét mutat­ta be a K‑Monitor. Az idei új kiad­vány­ban pedig 10 jó gya­kor­la­tot ele­mez­nek a közös­sé­gek helyi szin­tű meg­ol­dá­sai közül, ami­ket java­részt a koro­na­ví­rus-vál­ság hívott életre.

A kötet­ben a civil krí­zis­ala­pok között lehet olvas­ni a deb­re­ce­ni Alter­na­tív Közös­sé­gek Egye­sü­le­té­ről és az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány­ról is. A civil krí­zis­ala­pok gyor­san, rugal­ma­san osz­tot­tak kis össze­gű támo­ga­tá­so­kat civi­lek­nek, miu­tán szem­be­sül­tek a jár­vány miatt meg­nö­ve­ke­dett feladatokkal.

A kor­lá­to­zá­sok online petí­ci­ós felü­le­tek­ből kiala­kult szo­li­da­ri­tá­si háló­za­to­kat hív­tak élet­re. A kiad­vány­ban erre a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az aHang és az Esély Labor Egye­sü­let által elin­dí­tott “Még egy falat” kam­pányt mutat­ják be, ami a szeg­re­gá­tu­mokb­ban élő­eket segí­tet­te. A szer­ve­ze­tek össze­fog­va szo­li­da­ri­tá­si háló­za­tot alkot­tak, ami­ben ki tud­ták hasz­nál­ni az aHang 200 ezres tábo­rá­ban rej­lő ado­má­nyo­zá­si lehe­tő­sé­get, vala­mint a civil szer­ve­ze­tek közös­ség­szer­ve­ző­i­nek tereptapasztalatát. 

A kiad­ványt egy online beszél­ge­té­sen mutat­ták be, amit itt lehet újranézni!