30 03

“Nehéz érdekvédővé válni, de nem kell félni az aktivistáktól” ‑interjú Aradi Fannival és Konyhás Péterrel, a Város Mindenkié Pécs csoport tagjaival

A Város Min­den­kié Pécs a város­ban lévő kila­kol­ta­tá­sok ellen és a lak­ha­tá­si prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra jött lét­re. A szer­ve­zet mögött kemény egy év van, a jár­vány és a kor­lá­to­zá­sok miatt meg­ne­he­zült a haj­lék­ta­lan embe­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás és a kila­kol­ta­tás előtt állók segítése.

A Város Min­den­kié Pécs cso­port­ja a buda­pes­ti Város Min­den­kié min­tá­já­ra jött lét­re. Mikor és pon­to­san milyen cél­ból jött lét­re az egye­sü­let, miért volt szük­ség Pécsen egy helyi szerveződésre?

Ara­di Fan­ni: A Város Min­den­kié Pécs meg­ala­ku­lá­sa 2014-re tehe­tő, az apro­pó­ját pedig egy korát meg­ha­la­dó helyi  ren­de­let adta, ami­ben gya­kor­la­ti­lag meg­til­tot­ták az élet­vi­tel­sze­rű tar­tóz­ko­dást köz­te­rü­le­ten. A Város Min­den­kié Pécs  nagyon hason­ló a Város Min­den­kié (AVM) cso­port­hoz és hason­ló­an is műkö­dik, ugyan­ak­kor a spe­ci­á­lis helyi ügyek miatt még­is külön­bö­zünk tőlünk. 2015-ben indult el a közös­ség­szer­ve­ző folya­ma­tunk, ekkor az AVM tar­tott nekünk kép­zé­se­ket. Mi konk­ré­tan azt tűz­tük ki célul, hogy a helyi önkor­mány­za­ti lakás­po­li­ti­ká­val, a pécsi lak­ha­tá­si sze­gény­ség­gel fogunk foglalkozni.

Kony­hás Péter: Én pedig 2017–18-ban csat­la­koz­tam a cso­port­hoz, előt­te csak önkén­tes­ked­tem náluk. Egyéb­ként előt­te Fan­ni­nak a test­vé­re volt a men­to­rom egy gyár­vá­ro­si tano­dá­ban, így kerül­tem a szer­ve­zet­tel köze­leb­bi kap­cso­lat­ba. Fize­té­sem nagyobb részét köl­töm szám­lák­ra, ezért úgy érzem, hogy a lak­ha­tá­si sze­gény­ség témá­já­ban majd­nem, hogy érin­tett vagyok én is. Bár­mi­kor kerül­he­tek olyan hely­zet­be, hogy nem tudom meg­ol­da­ni, hogy hol lakjak.

Mivel fog­lal­ko­zik pon­to­san a szer­ve­zet és nek­tek milyen sze­re­pe­tek van benne?

Fan­ni: Üres tér­be csöp­pent bele a cso­port, ugyan­is nem kife­je­zet­ten szak­po­li­ti­kai cél­lal ala­kul­tunk meg és ele­in­te ezért “meg­le­pő­ek” vol­tunk a civil szfé­rá­ban. Több irány­ból érkez­nek be lak­ha­tá­si, kila­kol­ta­tá­si ügyek hoz­zánk, ezek­nek pró­bá­lunk utá­na­jár­ni és meg­ol­dást talál­ni rájuk, segí­te­ni a hoz­zánk for­du­ló­a­kat.  Ha pedig szak­po­li­ti­kai vál­to­zás van, arra külö­nö­sen oda­fi­gye­lünk és nyil­vá­no­san rea­gá­lunk rá. A leg­fon­to­sabb fel­ada­tunk egyéb­ként is a nyil­vá­nos­ság eléré­se min­den mun­kánk­kal . Minél nagyobb pub­li­ci­tá­sa van az adott ügy­nek, annál nagyobb esé­lyünk van siker­re vin­ni.  Helyi saj­tó­val pél­dá­ul sze­ren­csé­re jó a kapcsolatunk.

Péter: Fan­ni inkább a szak­po­li­ti­ka rész­hez ért, én viszont tere­pi mun­ká­val fog­lal­ko­zom, pél­dá­ul a leg­fris­sebb, köz­vé­cé kam­pá­nyunk elin­dí­tá­sá­val is. Nagyon az ele­jén vagyunk még a kam­pány­nak, a téli elvo­nu­lá­sun­kon merült fel az ötle­te. Meg­ál­la­pí­tot­tuk, hogy akár­csak Pécsen, min­den­hol más­hol az ország­ban elég nagy prob­lé­ma a köz­vé­cék hiá­nya, külö­nö­sen a jár­vány ide­je alatt. Nem min­den­ho­va enge­dik be a sze­gé­nye­ket, haj­lék­ta­lan embe­re­ket mos­dó­ba, sőt, majd­nem seho­va. Jelen­leg a folya­mat ott tart, hogy köz­ér­de­kű adat­igény­lést nyúj­tot­tunk be.

Mi a köz­vé­cé kam­pánnyal a célotok?

Fan­ni: A köz­vé­cé kam­pány­nak a leg­na­gyobb cél­ja az érzé­ke­nyí­tés. Emel­lett pedig sze­ret­nénk a menst­ru­á­ci­ós sze­gény­ség­re is fel­hív­ni a figyel­met. Mi abban bízunk, hogy a köz­vé­cé kam­pány azt hoz­za el, hogy minél több hely teszi majd elér­he­tő­vé a nyil­vá­nos mos­dó­kat, az önkor­mány­zat pedig fele­lős­sé­get vál­lal a köz­vé­cék hiá­nya miatt és érdem­ben tesz lépé­se­ket a prob­lé­ma orvoslására.

A Pécsi Önkor­mány­zat­tal való együtt­mű­kö­dés úgy tűnik, hogy elég fon­tos ele­mét képe­zi a mun­ká­tok­nak. Hogy lát­já­tok, milyen most velük a kapcsolatotok?

Fan­ni: Nagyon las­sú folya­mat volt az, amin végig­men­tünk azért, hogy a Pécsi Önkor­mány­zat­tal a 2019-es  válasz­tá­sok után jó és köz­vet­len kap­cso­la­tot tud­junk kiala­kí­ta­ni. Lak­ha­tás kér­dé­se helyi szin­ten tema­ti­zál­ta ugyan­is a közé­le­tet, a válasz­tott pol­gár­mes­ter kam­pá­nyá­ban ez meg is jelent. Túl vagyunk egy nagyon inten­zív egy éven, több egyez­te­tést is volt, de egy­elő­re nem való­sult meg a Lak­ha­tá­si Kerek­asz­tal lét­re­ho­zá­sa, ami egyéb­ként az egyik leg­fon­to­sabb cél­ki­tű­zé­sünk. Mi sze­ret­nénk bevon­ni ebbe a szak­mai szer­ve­ket és a pol­gár­mes­tert, hogy együtt dol­goz­zunk ki egy lak­ha­tá­si vál­sá­got eny­hí­tő cse­lek­vé­si ter­vet. A pol­gár­mes­ter kéré­se viszont az volt, hogy a lak­ha­tá­si és lakás­gaz­dál­ko­dá­si kon­cep­ció alap­ja­it első­ként a frak­ci­ók fek­tes­sék le, amely majd a civi­lek­ből álló kerek­asz­tal elé kerül­het. Egy­elő­re nem jutot­tunk kon­szen­zus­ra abban, hogy az elmúlt évek káo­szá­nak a rend­be­ra­ká­sa vég­re elinduljon.

Hogyan rea­gál­ta­tok az idei külö­nö­sen nehéz krízishidegre?

Fan­ni: A krí­zis­hi­deg­ben foly­ta­tott kom­mu­ni­ká­ció lénye­ge a figye­lem­fel­hí­vás az egyé­ni segít­ség­nyúj­tás­ra, vala­mint az önkor­mány­zat beavat­ko­zá­si lehe­tő­sé­ge­i­re. Idén ext­rán nehéz hely­zet­ben vol­tunk a jár­vány miatt, egy­szer­re volt rend­kí­vül hideg, más­részt az ellá­tó­rend­sze­rek jelen­leg a pan­dé­mia alatt tel­je­sen más­kép­pen működ­nek. Mi erre már egyéb­ként tavaly tavasszal fel­hív­tuk a hiva­ta­li szer­vek figyel­mét: azt java­sol­tuk, hogy az önkor­mány­zat  ide­ig­le­nes izo­lá­ci­ós laká­so­kat biz­to­sít­son. Ettől azon­ban elzár­kó­zott a városvezetés.

Péter: A haj­lék­ta­lan ellá­tó­rend­sze­rek kife­je­zet­ten hero­i­kus mun­kát végez­nek. Ez egy óri­á­si és küz­del­mes mun­ka, viszont eddig a jár­vány alatt kéz­zel­fog­ha­tó segít­sé­get, támo­ga­tá­so­kat nem kap­tak. Mi egy szál­ló­ról tudunk konk­ré­tan, aho­va beke­rült a fer­tő­zés, ami ha elsza­ba­dul azért külö­nö­sen prob­lé­más, mert egy haj­lék­ta­lan­szál­ló nem iga­zán tud­ja biz­to­sí­ta­ni jelen­leg  a fer­tő­zöt­tek elkülönítését.

Mik a leg­főbb kér­dé­sei, prob­lé­mái a kila­kol­ta­tá­sok­nak ma Magyarországon?

Fan­ni: Min­dig prob­lé­ma a kila­kol­ta­tás. Ha az embe­rek az utcá­ra kerül­nek, az ter­he­li az ellá­tó rend­sze­re­ket, csök­ken­ti a gaz­da­sá­gi ver­seny­ké­pes­sé­get. Mi pon­to­san ezért több­ször kér­tük, hogy füg­gesszék fel a kila­kol­ta­tá­so­kat. Erre vála­szul viszont több­szö­rö­sen azt kap­tuk, hogy egy­ál­ta­lán nem ter­vez ilyen lépést az önkor­mány­zat. A tava­szi kila­kol­ta­tá­si mora­tó­ri­um­nál a karan­tén idő­szak végé­re jött ki egy egy­sze­ri támo­ga­tá­si lehe­tő­ség, ami 30 ezer forin­tot jelen­tett fejen­ként a rászo­ru­lók­nak, de csak akkor, ha az ille­tő érvé­nyes bér­le­ti szer­ző­dés­sel ren­del­ke­zett. Ez a kikö­tés pél­dá­ul azért prob­lé­más, mert Magyar­or­szá­gon sok eset­ben nincs ren­de­sen letisz­táz­va a főbér­lő-albér­lő viszony. Az önkor­mány­zat jelen­leg nagyon nehéz gaz­da­sá­gi hely­zet­ben van, ezért kér­tük, hogy  a tava­szi karan­tén alatt ne hal­mo­zód­ja­nak fel a tar­to­zá­sok, ami­ket a kila­kol­ta­tá­sok is eredményezhetnek.

Milyen prog­ra­mo­kat, lépé­se­ket tud­tok elkép­zel­ni a kor­lá­to­zá­sok fel­ol­dá­sa után?

Fan­ni: Egy év kiha­gyás után sze­ret­nénk újra tar­ta­ni ado­mány­gyűj­tő Pro­test Par­tyt, remél­he­tő­leg már a cso­port októ­be­ri szü­le­tés­nap­ján. Ennek pót­lá­sát egy­elő­re nem tud­juk az online tér­ben elképzelni.

Péter: Az érin­tet­tek eléré­se jelen­leg ret­te­ne­te­sen meg­ne­he­ze­dett és ez a szer­ve­zet mun­ká­já­ra is kihat, ezért nagy fel­lé­leg­zés lesz, ha majd sze­mé­lyes inter­ak­ci­ók­kal tud­juk tovább foly­tat­ni a mun­kán­kat. A leg­rosszabb pél­dá­ul az, hogy a kor­lá­to­zá­sok alatt az úgy­ne­ve­zett Moz­gó Talál­ko­zá­si Pont szol­gál­ta­tá­sunk aka­dá­lyoz­va van.  Azon gon­dol­ko­dunk, hogy hogyan lehet­ne eze­ket a tájé­koz­ta­tó utca­fó­ru­mo­kat online meg­tar­ta­ni. A jár­vány lecsen­gé­se után pedig az lesz az első dol­gunk, hogy a sze­mé­lyes segít­ség­nyúj­tást vissza­hoz­zuk az egy évvel ezelőt­ti szintre.