13 07

Nemzetközi együttműködésben

A Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ra­munk egy Közép-Kelet euró­pai együtt­mű­kö­dés kere­te­in belül való­sul meg. A szlo­vák part­ne­rünk a Cen­ter for Com­mu­nity Orga­na­i­zing, míg len­gyel rész­ről a Com­mon Thing Foun­da­ti­on koor­di­nál­ja a helyi munkát. 

Nagy öröm volt szá­munk­ra, hogy a hosszas online elő­ké­szí­tő mun­ka után a CPU‑n lehe­tő­sé­günk nyílt vég­re sze­mé­lye­sen is talál­koz­ni! A CTF részé­ről Dag­ma­ra Kubik, a CKO részé­ről Maros Chme­lik volt jelen, míg a CKA‑t a prog­ram koor­di­ná­to­ra Sza­ba­dos Péter képviselte.