12 04

Nemzetközi körkép az oktatásban segítőkről!

Az okta­tá­si kiadá­sok nem adós­sá­got jelen­te­nek, ahogy egyes poli­ti­ku­sok gon­dol­ják, hanem a jövőnk­be tör­té­nő komoly befek­te­tést. — ez volt a leg­fon­to­sabb tétel­mon­da­ta annak az online talál­ko­zó­nak, amely a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek mun­ká­ját és meg­be­csült­sé­gét tekin­tet­te át rész­ben nem­zet­kö­zi szinten.

Gab­ri­el­la Tlap­o­va, a cseh peda­gó­gus szak­szer­ve­ze­ti kép­vi­se­lő a háló­za­to­so­dás fon­tos­sá­gát emel­te ki. Az otta­ni szak­szer­ve­ze­tek hatal­mas sztráj­kot szer­vez­tek tavaly ősszel az okta­tá­si fej­lesz­té­sek elma­ra­dá­sa és az alul­fi­nan­szí­ro­zás miatt A meg­moz­du­lás­ban az isko­lák 75 %-a részt vett, és a szü­lők jelen­tős része is utcá­ra vonult. A leg­főbb vezér­mon­da­tuk: a minő­sé­gi okta­tás­hoz meg­fe­le­lő költ­ség­ve­tés kell. Az isko­la egy orga­niz­mus vall­ják, ahol a lát­ha­tat­lan a mun­ka is hoz­zá­tesz a minőséghez.

A mun­ka­be­szün­te­tés esz­kö­zé­vel más euró­pai ország­ban is élnek a peda­gó­gus szak­szer­ve­zetk, hogy nagyobb anya­gi és erköl­csi meg­be­csü­lést vív­ja­nak ki maguk szá­má­ra.
Bel­gi­um­ban pél­dá­ul a külön­bö­ző nyel­vű taná­rok hama­ro­san együtt sztráj­kol­nak. A tanár­hi­ány itt is, mint hazánk­ban és a kör­nye­ző orszá­gok­ban is, igen magas. Emi­att nem min­den­ki kap­ja meg a fej­lő­dés­hez szük­sé­ges leg­jobb taná­ro­kat és tan­anya­got. Ennek elle­né­re a bel­ga okta­tás­ban szer­ve­zet­ten műkö­dik a mene­kült gye­re­kek okta­tá­sa és integ­rá­ci­ó­ja. Spe­ci­á­lis tan­terv kere­té­ben inten­zí­ven kép­zik őket fran­cia nyelv­re, ha szük­sé­ges akár 3 évig is, és a nor­ma­tí­va is más­fél­sze­re­se a nor­mál diá­ko­ké­nak. Figye­lem­re mél­tó az úgy­ne­ve­zett Rész­vé­te­li Tanács műkö­dé­se, amely­ben a peda­gó­gu­sok és a szü­lők közö­sen vitat­ják meg az igé­nye­ket, az okta­tás főbb irányvonalait.

Szlo­vá­ki­á­ban a leg­na­gyobb nehéz­sé­get a peda­gó­gus asszisz­ten­sek idő­sza­kos szer­ződ­te­té­se jelen­tet­te. Rész­ben uni­ós, rész­ben önkor­mány­za­ti támo­ga­tás­ból fog­lal­koz­tat­ták őket, de csak egy évig. Meg­in­dult a bevo­ná­si reform az okta­tás­ban, amely ter­ve­zett álla­mi for­rás­sal szá­mol. Szep­tem­ber else­je után pro­fesszi­o­ná­lis fize­tés­re és kiszá­mít­ha­tó emel­ke­dés­re szá­mít­hat­nak a szlo­vák peda­gó­gu­sok. A kép­zé­sek­nek, szak­mai fej­lő­dés­nek köszön­he­tő­en akár 12%-kal is növe­ked­het a jut­ta­tá­suk. Nem így a peda­gó­gia asszisz­ten­sek­nél, akik­nél igen ala­csony a bére­zés, és álta­lá­ban több órát kell bent len­ni­ük az isko­lá­ban, mint a taná­rok­nak. A helyet­te­sí­té­se­ket is több­nyi­re velük old­ják meg. Elő­re­lé­pés, hogy állan­dó szer­ző­dé­se­ket lehet velük köt­ni, de csak 2027 végé­re ígé­rik, hogy meg­emelt álla­mi for­rá­so­kat biz­to­sí­ta­nak a működésükre.

A bér­fe­szült­ség és a jelen­tős túl­ter­helt­ség jel­lem­ző a hazai viszo­nyok­ra is. Jól pél­dáz­za ezt, hogy miköz­ben ötszö­rö­sé­re nőtt a támo­ga­tás­ra szo­ru­ló gye­re­kek szá­ma, a neve­lé­si, okta­tá­si mun­kát köz­vet­le­nül segí­tő szak­em­be­re­ké mind­össze­sen 5 %-os emel­ke­dést mutat. A jól műkö­dő finn modell lénye­ge, hogy akár 6–8 segí­tő is bent lehet egy osz­tály­te­rem­ben kiszol­gál­va a fel­me­rü­lő igé­nye­ket. Az össze­ha­son­lí­tás­ban a magyar peda­gó­gia asszisz­ten­sek dol­goz­nak a leg­töb­bet. Koráb­ban akár heti 40 órá­ra is be lehe­tett osz­ta­ni őket a gye­re­kek mel­lé, mára a szak­szer­ve­ze­tek elér­ték, hogy ezt 35 órá­ra csök­kent­sék. A Peda­gó­gu­sok Szak­szer­ve­ze­te tár­sa­dal­mi meg­be­csü­lést sze­ret­ne elér­ni a neve­lő, okta­tó mun­kát segí­tők ese­té­ben, hiszen nél­kül­kül nem műkö­dik az isko­la rend­sze­re- hang­sú­lyoz­ta Tóth Tün­de, a PSZ alelnöke.

Ehhez a cél­hoz csat­la­ko­zik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány is. Csor­dás Anett a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak veze­tő­je sze­rint el kell érni, hogy alsó tago­za­ton min­den osz­tály­ban legyen egy peda­gó­gi­ai asszisz­tens. Három vagy annál több sajá­tos neve­lé­si igé­nyű gye­rek ese­tén pedig a segí­tők szá­mát még eggyel szük­sé­ges emel­ni. A CKA egy­szer­GYE­REk okta­tás­sal kap­cso­la­tos cse­lek­vé­si prog­ram­ja 3 terü­let­re kon­cent­rál: a meg­fe­le­lő szá­mú asszisz­ten­sek mel­lett az ukrán gye­re­kek ese­té­ben a nyel­vi men­tor, míg a roma tanu­lók ese­té­ben a közös­sé­gi segí­tők meg­lé­tét tar­ta­ná elen­ged­he­tet­len­nek. Ők tud­ná­nak hidat képez­ni az isko­la és szü­lők között.

A meg­be­szé­lés végén hang­sú­lyo­san került elő az össze­fo­gás, a rend­sze­res véle­mény­cse­re igé­nye. Fon­tos, hogy a poli­ti­ku­sok vég­re meg­lás­sák az egész neve­lés, okta­tás rend­sze­rét, minő­sé­gét jelen­tő­sen segí­tik peda­gó­gi­ai asszisztensek.

Ha Neked is van egy tör­té­ne­ted, csat­la­kozz hozzánk!