11 01

Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért

Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért

A Civil Kol­lé­gi­um a Közös­ség­fej­lesz­tők Egye­sü­le­té­vel és továb­bi part­ne­rek­kel min­den évben meg­ren­de­zi szak­ma­kö­zi nyá­ri egyetemét.

A prog­ram önál­ló olda­lai (képek, beszá­mo­lók, fil­mek): http://nyariegyetem.adattar.net