04 06

Önkormányzati nap

Kun­bá­bony az aktív állam­pol­gá­rok talál­ko­zó­he­lye. A Közös­ség­szer­ve­ző Orszá­gos Talál­ko­zón is olyan embe­rek vesz­nek részt, akik a szá­muk­ra fon­tos ügyek men­tén szer­ve­ződ­nek közös­sé­gek­be, cso­por­tok­ba. Ezek az érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok leg­gyak­rab­ban hely­ben sze­ret­né­nek elér­ni vala­mi­lyen vál­to­zást, és ebben az önkor­mány­za­tot, helyi válasz­tott veze­tő­i­ket szó­lít­ják meg.

Nem­csak a kér­dé­se­ink, a vála­sza­ink is megvannak!

Mik azok az esz­kö­zök, ame­lyek ren­del­ke­zé­sünk­re áll­nak? Hogyan érhet­jük el cél­ja­in­kat hely­ben úgy, hogy köz­ben a tele­pü­lés veze­té­sé­ről tisz­tább képünk legyen, és pon­tos elvá­rá­sa­ink, ame­lye­ket a töb­bi lakó és a válasz­tott kép­vi­se­lők is meg­is­mer­nek. Hogyan for­mál­hat­juk az önkor­mány­za­to­kat kívül­ről és belül­ről? Mi az útja annak, hogy elér­jük: az álta­lunk meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők való­ban mun­ket kép­vi­sel­je­nek, legye­nek szá­mon­kér­he­tő­ek és képe­sek az együtt­mű­kö­dés­re? Ezen a napon ezek­re a kér­dé­sek­re adunk vála­szo­kat a tapasz­ta­la­ta­ink összegzésével.

A nap folya­mán beszél­ge­té­sek, tapasz­ta­lat­cse­ré­re és tanu­lás­ra alkal­mas műhe­lyek, viták, játé­kok vár­ják a talál­ko­zó részt­ve­vő­it.. Pár­hu­za­mos műhe­lyek­ben és word café for­má­tum­ban, közös gon­dol­ko­dás révén gyűjt­jük össze azt a ren­ge­teg tapasz­ta­la­tot, ami a közös­ség­szer­ve­zők­nél összegyűlt.


Pénteken, az Önkormányzati nap keretében az alábbi programok várják az érdeklődőket:

Akti­vis­ták az önkor­mány­zat­ban: Beme­le­gí­tés­kép­pen a reg­ge­li beszél­ge­tés két ven­dé­ge, Udvar­he­lyi Tessza és Balogh Samu szá­mol­nak be a leg­utol­só bar­ce­lo­nai önkor­mány­za­ti válasz­tás tapasz­ta­la­ta­i­ról. Spa­nyol­or­szág­ban május 26-án, az EP válasz­tá­sok­kal egy napon hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­sok is vol­tak. Tessza és Samu a Bar­ce­lo­na En Comu elne­ve­zé­sű válasz­tá­si szö­vet­ség, azaz Ada Colau pol­gár­mes­ter újra­vá­lasz­tás kam­pá­nyát segí­tet­ték önkén­tes­ként. Bár Ada pár ezer sza­va­zat­tal a máso­dik helyen vég­zett, a prog­resszív váro­si moz­ga­lom­ból kinőtt poli­ti­kai szer­ve­zet mun­ká­ja nem tekint­he­tő siker­te­len­nek, erős pozí­ci­ó­ban marad­tak. Tessza és Samu a közel­gő hazai válasz­tá­so­kat szem előtt tar­va mesél­nek nekünk ennek a kam­pány­nak a tanulságairól.

Válasz­tá­si műhely: Sze­ret­nénk, hogy min­den csa­pat fel­ké­szül­ten, maga­biz­to­san, a közös­ség­be beágya­zot­tan és meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű erő­for­rás­sal tud­jon neki­vág­ni a munkának.

Rész­vé­te­li ala­pú önkor­mány­zat world­ca­fe: Három pár­hu­za­mos prog­ra­mon cse­ré­lünk tapasz­ta­la­tot és fej­lesz­tünk új esz­kö­zö­ket. A cél, hogy haté­ko­nyab­ban szól­has­sunk hoz­zá a önkor­mány­za­ti műkö­dés­hez, ott tud­juk kép­vi­sel­ni az ügye­in­ket, ahol a dön­té­sek megszületnek.

Ter­vezz magad­nak kép­vi­se­lőt!: Álmod­tál már a töké­le­tes kép­vi­se­lő­vel? Most sza­ba­don álmo­do­zunk róla. Hogyan és milyen esz­kö­zök­kel kom­mu­ni­kál? Milyen gyak­ran és milyen for­má­ban szá­mol be a közös­ség­nek? Hol lakik? … Szám­ba vesszük a szám­ta­lan kér­dést. és egy művész segít­sé­gé­vel tes­tet ölt a kép­vi­se­lőnk. A játé­kos fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­val egy komoly kiad­ványt készí­tünk elő.

Bele­szó­lunk — a rész­vé­tel esz­kö­zei: Az elszá­mol­ta­tó fórum­tól a köz­meg­hall­ga­tá­son át a köz­ér­de­kű adat­igény­lé­sig, külön­bö­ző hely­ze­tek­ben külön­bö­ző esz­kö­zö­ket hasz­ná­lunk az infor­má­ci­ók meg­szer­zé­sé­re és saját véle­mé­nyünk kife­je­zé­sé­re. Hogyan írjunk meg egy bead­ványt, mitől lesz való­ban nyo­más­gya­kor­ló egy fórum, hogyan visel­ked­jünk egy foga­dó­órán. Segits össze­ál­lí­ta­ni a jó gya­kor­la­tok lis­tá­ját, tudj meg töb­bet a rész­vé­te­li tech­ni­kák alkal­ma­zá­sá­ról, és kép­vi­seld az ügyed haté­ko­nyab­ban, mint amit eddig vala­ha lehet­sé­ges­nek gondoltál.

Vigyá­zat: pár­tok!: Lehet­sé­ges a gyü­möl­csö­ző együtt­mű­kö­dés a párt­ja­ink­kal? Meg­mu­tat­juk, hogyan lehet köze­lebb kerül­ni egy másik néző­pont­hoz akkor is, ha biz­tos vagy a saját iga­zad­ban. A koa­lí­ció­épí­tés nél­kü­löz­he­tet­len ele­me a tár­sa­dal­mi vál­to­zá­so­kért indí­tott moz­gal­mak­nak. Tágít­suk az együtt­mű­kö­dé­si képes­sé­günk határait.

Közös­ség­szer­ve­zés hazai pályán 2. kerek­asz­tal beszél­ge­tés: 2014-ben Seb­ály Ber­na­dett, Peták Péter, Var­ga Máté és Voj­ton­ovsz­ki Bálint átfo­gó tanul­mány­ban fog­lal­ták össze a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­nát és tör­té­ne­tét. Azóta eltelt öt év, idő­sze­rű újra elő­ven­ni a varázs­tük­röt, és bele­pil­lan­ta­ni. Vajon azonos‑e még a közös­ség­szer­ve­zés vilá­ga az akkor fel­vá­zolt kép­pel? Még min­dig ugyan­azok­kal a kihí­vá­sok­kal, esz­kö­zök­kel, ellen­fe­lek­kel talál­ko­zunk, és min­den vál­to­zat­lan, vagy tör­tén­tek lénye­ges vál­to­zá­sok az azóta sok új sze­rep­lő­vel gaz­da­go­dó közös­ség­szer­ve­zői gya­kor­lat­ban? Meg­tart­hat­juk, vagy újra kell gon­dol­nunk a közös­ség­szer­ve­zői önmeg­ha­tá­ro­zá­sun­kat? Milyen fő pil­lé­rek tart­hat­ják egy­be a közös­ség szer­ve­zés egy­re bávü­lő hálo­za­tát? Eze­ken túl is sok lénye­ges kér­dés fel­me­rül­het egy komoly szak­mai vitán. Bálint Móni­ka, Giczey Péter, Móra Vera, Seb­ály Ber­na­dett, Peták Péter és Var­ga Máté beszél­get­nek a Nagyszínpadon.


A prog­ra­mok jó idő ese­tén nap­fény­ben, rossz idő ese­tén eső­ben lesz­nek meg­tart­va, az egyéb vál­to­zá­sok jogát is fenn­tart­juk!- önkén­tes szervezők : )


Jelentkezési lap →