21 12

Új Erasmus+ projektünk: Organizing in Times of Crisis

2022-ben zárult a Sto­ry of Chan­ge Eras­mus+ pro­jek­tünk, mely­nek ered­mé­nye­i­ről ITT szá­mol­tunk be. A sike­res 3 éves mun­ka után a jól össze­szo­kott csa­pat foly­tat­ni akar­ta az együtt­mű­kö­dést, így szü­le­tett meg az Orga­ni­zing in Times of Cris­is projekt.

Az eddi­gi csa­pat­hoz még egy ECON (Euro­pe­an Com­mu­nity Orga­ni­zing Net­work – Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Háló­zat) tag­szer­ve­zet csat­la­ko­zott, a Com­mu­nity Orga­ni­zers UK Nagy-Britanniából.

A 2022–2024 között, 30 havi idő­tar­ta­mú pro­jekt együtt­mű­kö­dő part­ne­rei a Civil Kol­lé­gi­um mellett:

A pro­jekt téma­vá­lasz­tá­sa válasz min­den­nap­ja­ink kihí­vá­sá­ra, hiszen nagyon sok­fé­le vál­ság­je­len­ség­gel élünk együtt: az éghaj­la­ti vál­ság, a demok­rá­cia vál­sá­ga, a világ­jár­vány okoz­ta vál­sá­ga mind olyan hely­ze­tek, ame­lyek­re rea­gál­nunk kell.

A közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­ját direkt módon befo­lyá­sol­ja a vál­ság, hiszen pont azo­kat a közös­sé­ge­ket érin­ti és vise­li meg leg­job­ban, ame­lye­ket támo­gat­ni aka­runk. A közös­ség­szer­ve­zés kulcs­sze­re­pet játsz­hat a helyi közös­sé­ge­ik­ben tevé­keny­ked­ni szán­dé­ko­zók össze­fo­gá­sá­ban és a vál­sá­gok hatá­sa­i­nak leküzdésében.

Pro­jek­tünk cél­ja, hogy gya­kor­la­ti kész­sé­gek­kel, tudás­sal és esz­kö­zök­kel lás­sa el azo­kat a közös­ség­szer­ve­ző­ket és önkén­te­se­ket, akik a hát­rá­nyos hely­ze­tű cso­por­tok­ban dol­goz­nak. Az álta­lunk fej­lesz­tett esz­kö­zök lehe­tő­vé teszik szá­muk­ra, hogy pro­fesszi­o­ná­li­sabb és haté­ko­nyabb módon (bele­ért­ve az online for­má­tu­mot is) végez­zék szer­ve­zői munkájukat. 

Cél­cso­por­tunk a közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi veze­tők, civil szer­ve­ze­tek akti­vis­tái, infor­má­lis cso­por­tok és tár­sa­dal­mi moz­gal­mak tag­jai, ezen szer­ve­ze­tek önkéntesei. 

A pro­jekt keretében

  • szel­le­mi ter­mé­kek fej­lesz­té­se tör­té­nik, ame­lyek­ről beszá­mo­lunk és magyar nyel­ven nyil­vá­no­san elér­he­tő­vé tesszük őket;
  • 3 nem­zet­kö­zi tré­ning alkal­mat szervezünk;
  • a szel­le­mi ter­mé­kek bemu­ta­tá­sá­ra ismer­te­tő alkal­ma­kat szervezünk.

A tré­nin­gek közül az első­re már 2022-ben sor került, még­hoz­zá Magyar­or­szá­gon, a Citi­zens Par­ti­ci­pa­ti­on Uni­ver­sity (CPU, nem­zet­kö­zi nyá­ri­egye­tem) kere­té­ben, Kunbábonyban.

Ennek kere­té­ben a követ­ke­ző célo­kat tűz­tük ki:

  • Lehe­tő­sé­get terem­te­ni a részt­ve­vők­nek, hogy meg­osszák tapasz­ta­la­ta­i­kat és gya­kor­la­tu­kat a szer­ve­zé­si mun­ká­juk­kal kapcsolatban,
  • Ele­mez­zük a rend­szer­szin­tű igaz­ság­ta­lan­ság és az euró­pai klí­ma­vál­ság metszéspontjait,
  • Stra­té­gi­ák kidol­go­zá­sa a vál­ság ide­jén tör­té­nő szervezésre,
  • Háló­zat­épí­tés, szo­li­da­ri­tás és szö­vet­sé­gek kiala­kí­tá­sa az euró­pai moz­gal­mak között.

Az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt ered­mé­nye­i­ről és tevé­keny­sé­ge­i­ről továb­bi hírek­kel is jelentkezünk.