28 11

Végéhez ért a Story of Change projekt. — Beszámoló az eredményeinkről

Idén nyá­ron lezá­rult a közel 3 évvel ezelőtt (2019 decem­be­ré­ben) indult pro­jek­tünk, a Sto­ry of
Chan­ge. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány továb­bi 5 part­ner­szer­ve­zet­tel sike­re­sen tel­je­sí­tet­te az Eras­mus+
által finan­szí­ro­zott pro­jekt vál­la­lá­sa­it.
Pro­jekt­part­ne­re­ink voltak:

A pro­jekt során három szel­le­mi ter­mék kifej­lesz­té­sét vál­lal­tuk, ame­lye­ket az aláb­bi­ak­ban rövi­den
ismer­te­tünk és meg­oszt­juk az elké­szült anya­go­kat min­den érdek­lő­dő­vel.
CoAct! – tele­fo­nos app­li­ká­ció
A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció 2020. decem­be­ré­ben egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg a
közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban.
Első­sor­ban olya­nok szá­má­ra ajánl­juk, akik kép­zés nél­kül sze­ret­nék meg­győz­ni cél­cso­port­ju­kat,
tag­sá­gu­kat, önkén­te­se­i­ket a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­ré­nek hasz­nos­sá­gá­ról. Az appon keresz­tül
önál­ló­an tud­nak meg­is­mer­ked­ni a fel­hasz­ná­lók a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­tá­val.
Az app­ról rész­le­te­seb­ben itt olvas­hat­nak:
https://www.cka.hu/a‑story-of-cgange-applikacio/
Az aláb­bi lin­ken ingye­ne­sen letölt­he­tő az app­li­ká­ció And­ro­i­dos tele­fo­nok­ra:
https://play.google.com/store/apps/details?id=rms.coact.storyofchange&pli=1

KÖZÖSEN Egy aktí­vabb tár­sa­da­lo­mért – okta­tá­si szimuláció

Ez az esz­kö­zünk gya­kor­la­ti­lag egy tár­sas­já­ték, amely­ben a részt­ve­vők egy kis­vá­ros dön­tés­ho­zó­i­nak,
lako­sa­i­nak, civil­je­i­nek és vál­lal­ko­zó­i­nak a „bőré­be búj­va” szem­be­sül­nek egy élet­sze­rű hely­zet­tel és
meg­ol­dan­dó prob­lé­má­val, amit azután a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­i­vel kell meg­ol­da­ni­uk.
A sze­rep­já­ték, a sze­mé­lyes bevo­nó­dás, a dön­té­si sza­bad­ság és a talá­lé­kony­ság sze­re­pe mind mind
élményt jelent a részt­ve­vők­nek, akik sok­kal mélyeb­ben sajá­tí­ta­nak el bizo­nyos közös­ség­szer­ve­zé­si
alap­el­ve­ket a játék segít­sé­gé­vel, mint egy aka­dé­mi­kus tan­anyag által.
A tár­sas­já­ték nyom­tat­ha­tó anya­gai itt találhatók:

A tér­kép és a kár­tyák kinyom­ta­tá­sá­val bár­ki elvé­gez­he­ti ezt a szi­tu­á­ci­ós sze­rep­já­té­kot amely­hez a
letölt­he­tő Kézi­könyv ad útmutatást.

A szer­ve­zés ere­je — tanul­mány az euró­pai közös­ség­szer­ve­ző munkáról


A közös­ség­szer­ve­zés leg­in­kább a tör­té­ne­te­ken keresz­tül ért­he­tő meg, ezért nagyon fon­tos a konk­rét
„szto­rik” bemu­ta­tá­sa, és a sike­res szer­ve­zés lépé­se­i­nek fel­tá­rá­sa. A pro­jekt­ben részt­ve­vő orszá­gok
mind­egyi­ké­ből kivá­lasz­tot­tunk 2–2 siker­tör­té­ne­tet, amely­ben a közös­ség­szer­ve­zés volt a tevé­keny­ség
kul­csa, és ezen tör­té­ne­tek elem­zé­sé­ből készül el a Tanul­mány, ame­lyet ango­lul és magya­rul is
elér­he­tő­vé teszünk az aláb­bi­ak­ban min­den­ki szá­má­ra:
https://www.cka.hu/a‑szervezes-ereje-tanulmany-az-europai-kozossegszervezo-munkarol/

A pro­jekt során a Civil Kol­lé­gi­um vál­lalt fel­ada­ta volt még egy tema­ti­kus tré­ning meg­tar­tá­sa is,
amely­re 2021 nya­rán került sor, Kun­bá­bony­ban.
A tré­ning köz­pon­ti ele­me a krí­zis­hely­zet­re való rea­gá­lás volt: hogyan szer­vez­zük közös­sé­ge­in­ket a
ben­nün­ket körül­ve­vő sok­faj­ta krí­zis közepette?

A sike­res együtt­mű­kö­dés után a part­ne­rek, kiegé­szül­ve a Com­mu­nity Orga­ni­zers UK csa­pa­tá­val
foly­tat­ják a közös mun­kát egy új Eras­mus+ pro­jekt­ben, mely­nek a neve is árul­ko­dik a tar­tal­má­ról:
Orga­ni­zing in Times of Cris­is.
Hon­la­pun­kon hama­ro­san beszá­mo­lunk ennek a pro­jekt­nek a mun­ká­la­ta­i­ról is.

Koráb­bi írá­sa­ink a projektről: