25 03

Rettenetes ebben az országban segítségre szoruló gyerekként élni!

Ret­te­ne­tes ebben az ország­ban segít­ség­re szo­ru­ló gye­rek­ként élni! — ez a mon­dat biz­to­san meg­fo­gal­ma­zó­dott  a részt­ve­vő szü­lők­ben, taná­rok­ban, és szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­ben a CKA “Egy­szer­GYE­REk — Küz­de­lem az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért!” elne­ve­zé­sű Orszá­gos Talál­ko­zó­ján, 2024. már­ci­us 23-án, a Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma Műve­lő­dé­si Házban. 

A ren­dez­vény mér­föld­kö­ve  a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány okta­tás­ügyi cse­lek­vé­si prog­ram­já­nak:  a mél­tá­nyos, szük­ség­le­te­ken ala­pu­ló okta­tás meg­te­rem­té­sé­ért vég­zett sok éves mun­ká­nak. Míg Finn­or­szág­ban 3 gye­rek­re jut 1 peda­gó­gi­ai asszisz­tens nálunk jó, ha egy több száz fős isko­lá­ban van egy a neve­lé­si, okta­tá­si mun­kát köz­vet­le­nül segí­tő szak­em­ber.  S ennek hiá­nyá­ban csak hal­mo­zód­nak a hát­rá­nyok, a le- és kima­ra­dá­sok. Hiszen évről évre egy­re több sni‑s értsd: autis­ta, adhd‑s, maga­tar­tá­si és tanu­lá­si zava­rok­kal küz­dő diák kerül az isko­lák­ba. Idén ősz­től pél­dá­ul 20% ‑kal lesz­nek töb­ben, mint az elő­ző év szep­tem­be­ré­ben.  “Min­den részt­ve­vő tehe­tet­len: a gye­rek, a szü­lő, a tanár.”  Ezt a riadt­sá­got és a hely­zet­re való fel­ké­szü­let­len­sé­get érzé­ke­li min­den alka­lom­mal — ami­kor beke­rül egy komo­lyabb támo­ga­tást igény­lő sni‑s diák az isko­lá­ba —  egy közel 20 éve fej­lesz­tő­ként dol­go­zó szak­em­ber. “Min­den­nap a túl­élés­re megy!” — pana­szol­ja a gyógypedagógus. 

Még kemé­nyeb­ben foly­tat­ni­uk kell közö­sen a mun­kát a szü­lők­nek, a támo­ga­tó peda­gó­gu­sok­nak, és a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek.  “Addig, amíg a sze­mük­be kell néz­nünk ezek­nek a gye­re­kek­nek, nem adhat­juk fel a küz­del­met” — hang­zott el több­ször. Az össze­fo­gás­ról, a közös fel­lé­pés­ről és az együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­i­ről szólt a talál­ko­zó. Töb­bek között arról, hogyan lehet a szak­mai segít­sé­get bevin­ni az isko­lák­ba, mert az nem kér­dés, hogy segí­te­ni kell a peda­gó­gu­so­kat. Hidat kell képez­ni az isko­la és az érin­tet­tek között — vall­ják a roma- és mene­kült gye­re­kek érde­ke­i­ért fel­lé­pő közös­ség­szer­ve­zők. “Ha az én korom­ban, lett vol­na ilyen segít­ség, biz­to­san más­képp ala­kul az éle­tem, nem lett vol­na annyi bán­tás és meg­aláz­ta­tás!” — mesé­li az egyik roma közös­ség­szer­ve­ző. A vég­ső cél, hogy min­den­ki­nek legyen egy biz­ton­sá­gos helye, ahol tanul­ni, fej­lőd­ni tud. 

Totyik Tamás, a PSZ elnö­ke sze­rint azon­ban a ter­ve­zett átala­kí­tás ( isko­lai össze­vo­ná­sok) még az eddi­gi­ek­nél is rosszabb hely­zet­be taszít­ja a hát­ránnyal indu­ló diá­ko­kat. Jelen­leg 16 ezer! peda­gó­gus hiány­zik a rend­szer­ből. A tanár­kép­zés pedig nincs fel­ké­szül­ve, hogy akár a  pálya­kez­dők is képe­sek legye­nek ezek­nek a diá­kok­nak segí­te­ni. Már az is sokat jelen­te­ne, ha azt meg­ta­ní­ta­nák nekik, hogyan lehet fel­is­mer­ni a külön­bö­ző nehéz­ség­gel küz­dő diá­ko­kat. Illet­ve azzal a tudás­sal ren­del­kez­né­nek, miért és hogyan kell velük más­képp viselkedni. 

Mivel egye­dül kép­te­len­ség elér­ni bár­mi, s a szü­lők több­sé­ge fél a retor­zi­ók­tól- össze kell fog­ni minél több érin­tet­nek, minél erő­seb­ben és minél gyor­sab­ban. — álla­pí­tot­ták meg a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány ren­dez­vé­nyén a jelenlévők. 

Csat­la­kozz a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­hoz, mondd el tör­té­ne­ted, tegyünk együtt a gye­re­ke­kért, mert együtt könnyebb, mint egye­dül küz­de­ni! Vár­juk e‑mailed: [email protected].

Ha pedig támo­gat­ni sze­ret­néd az ügyed, ajánld fel adód 1 %-át a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak, ren­del­kezz online ügy­fél­ka­pu­don, vagy küldd el a mun­kál­ta­tód­nak, NAV-nak papí­ron.