26 10

Részvétel Hete 2023 és Roma Civil Női Díj 2023 Gála — program

Sok sze­re­tet­tel hívunk meg Téged és part­ne­re­det, kol­lé­gá­i­dat, tár­sa­i­dat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Rész­vé­tel Hete 2023 Záró Ünne­pé­re és a Roma Női Civil Díj­át­adó Gálá­já­ra!

Hely­szín: Ben­czúr Hotel (Buda­pest, Ben­czúr u. 35.)

Idő­pont: Novem­ber 17., 16.00–22.30-ig

Szer­te az ország­ban, mint­egy 30 hely­szí­nen, több száz részt­ve­vő­vel zaj­lot­tak a rész­vé­te­li­ség esz­kö­ze­i­vel élő prog­ra­mok. Szá­munk­ra hitet, és erőt ad a továb­bi épít­ke­zés­hez, hiszen a prog­ra­mok szer­ve­ző­i­nek köszön­he­tő­en több szá­zan élhet­tek állam­pol­gá­ri joga­ik­kal, ismer­het­ték meg a rész­vé­te­li­ség lehetőségeit.

Őket és az állam­pol­gá­ri rész­vé­te­li­sé­get ünne­pel­jük ezen a napon, bíz­va abban, hogy mások­nak is ugyan­ilyen reményt ad a pozi­tív jövőt tekint­ve, és sze­ret­nénk, ha Te is velünk ünnepelnél!

Az est máso­dik felé­ben a CKA által tavaly ala­pí­tott Roma Női Civil Díjat sze­ret­nénk átad­ni annak a három leg­ak­tí­vabb magyar­or­szá­gi roma nőnek, akik nap mint nap azért dol­goz­nak, hogy egy-egy hát­rá­nyos hely­ze­tű cso­port­nak kicsit jobb legyen az élete.

Iga­zi roma buli­ba csöp­pen­hetsz majd, auten­ti­kus cigány­ze­né­vel megfűszerezve!

Ter­ve­zett program:

16:00 — Regiszt­rá­ció (folya­ma­tos)

16:00 — 17.30 (Moza­ik Terem:) 

  • Beszél­ge­tés a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ram ösz­tön­dí­ja­sa­i­val, Boda Kit­ti­vel és Hor­váth Genovévával. 

17:30 — 18:30 Rész­vé­tel Hete ese­mé­nyek és Civil Expo anya­gá­nak tárlatvezetése(fakultatív)/Szünet

18:30 — 19.10 Rész­vé­tel Hete 2023 Záró Ünnep­ség (Moza­ik Terem)

19:10 — 19:45 Közös falatozás

19:45 — 22.30 Roma Női Civil Díj­át­adó Gála (Buda­pest Terem)

  • Meg­is­mer­he­ted a jelöl­tek fan­tasz­ti­kus munkáját;
  • Részt vehetsz egy Civil Talk-on;
  • Miköz­ben meg­is­me­red a jelöl­te­ket, együtt izgul­hatsz velük és velünk, hogy idén ki kap­ja a díjat;
  • Nyer­hetsz tom­bo­lán akár kom­mu­ni­ká­ci­ós work­sho­pot, vagy hosszú hét­vé­gét Kun­bá­bony­ban, eset­leg egy vacso­rát 2 főre;
  • Leve­ze­té­sül pedig a Drom­ara együt­tes kon­cert­jén roma rit­mu­sok­ra csö­rög­hetsz egyet!

A rész­vé­tel regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött, és egy jel­ké­pes, 500 ft-os támo­ga­tói jegy meg­vá­sár­lá­sa szük­sé­ges, ame­lyet ezen az olda­lon bank­kár­tyá­val, vagy a hely­szí­nen kész­pénz­ben tudsz befi­zet­ni.  A támo­ga­tói jegy meg­vá­sár­lá­sá­val a Roma Civil Női Díj és a rész­vé­te­li­ség fenn­tart­ha­tó­sá­gát tudod támogatni!

Légy­szi, az aláb­bi regiszt­rá­ci­ós lin­ken jelezd vissza rész­vé­te­li szán­dé­ko­dat leg­ké­sőbb novem­ber 13-ig (a regiszt­rá­ci­ók szá­má­tól füg­gő­en hama­rabb is lezár­hat­juk a regiszt­rá­ci­ót, ezt kér­jük vedd figyelembe!)

A regiszt­rá­ció lezárult.

A Rész­vé­tel Hete 2023 Prog­ram­so­ro­zat az Euró­pai Unió társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val való­sul meg.