Roma Női Civil Díj 2023 — Somnakuni Luludyi (Aranyvirág Díj)

2023-ban is keres­sük a leg­ak­tí­vabb roma nőket Magyarországon!

Ezt a külön­le­ges díjat tavaly vehet­ték át elő­ször olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, a roma érde­kek érvényesítéséért.

A szavazás véget ért, figyeljétek a felületeinket az eredményekért!

Te is szavazhatsz idén!

A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re hoz­ta lét­re elis­me­ré­se jelé­ül azzal a cél­lal, hogy nyil­vá­nos meg­be­csü­lés­ben is része­sül­hes­se­nek azok a nők, akik nap mint nap kör­nye­ze­tük jobb­á­té­te­lé­ért dol­goz­nak, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők segí­té­sé­ről vagy pél­dá­ul egy kör­nye­zet­pusz­tí­tó beru­há­zás ellen lép­nek fel.

A ren­ge­teg cso­dá­la­tos és egy jobb vilá­gért ten­ni aka­ró hölgy közül nehe­zen, de a zsű­ri kivá­lasz­tot­ta azt az 5 jelöl­tet, akik­nek lehe­tő­sé­ge van most a mun­ká­ját bemu­tat­ni, és a közön­ség­sza­va­zá­son részt venni.

Szavazz Te is november 16., 21.00 óráig!

Bitó-Balogh Zsa­nett, Som­na­ku­no Drom Roma Női Civil Egye­sü­let, Nagykálló

“A még egy falat kampányra”a leg­büsz­kébb. A covid ide­je alatt sike­rült egy olyan kam­pányt siker­re vin­ni, ami az egy­más iránt való sze­re­te­ten, és tisz­te­le­ten, empá­ti­án ala­pult. Ekkor tért vissza az embe­rek­be, és a világ­ba vetett hite. Három hét alatt rekord össze­get tud­tak össze­gyűj­te­ni, és szét­osz­ta­ni élel­mi­szer for­má­já­ban szeg­re­gá­tu­mok­ban.

Daróczi Anna, ifjú­sá­gi mun­kás, Phi­ren Amenca

A leges­leg­büsz­kébb talán arra vagyok, hogy azok a roma fia­ta­lok, akár itt­hon, akár más orszá­gok­ból, akik a leg­töb­bet szen­ved­nek a más­sá­guk miatt, biza­lom­mal for­dul­nak hoz­zánk, ben­nünk egy védel­me­ző, elfo­ga­dó közös­ség­re lel­nek és ennek is köszön­he­tő­en egész­sé­ges önbe­csü­lés­sel, bát­ran mer­nek ter­ve­ket sző­ni és bele­vág­ni az életbe.

Seb­ők Mari­ka, óvo­da­ve­ze­tő, Fogd meg a kezem — Roma Egye­sü­let, Nyírmihálydi

Óvo­da­ve­ze­tő egy kis tele­pü­lé­sen, Penész­le­ken. Hagyo­mány­tisz­te­lő csa­lád­ból szár­ma­zik, amely­re nagyon büsz­ke. Vall­ja, hogy:  “A gye­rek­ből lesz a fel­nőtt”, ez a gon­do­lat vezér­li, mert nem mind­egy szá­má­ra, milyen érté­ke­ket köz­ve­tít a gye­re­kek­nek nap mint nap mun­ká­ja során.

Somo­gyi Tímea Anna, szo­cio­ló­gus, Védő­há­ló Kari­ta­tív Köz­hasz­nú Egye­sü­let, Kecskemét

A leg­jobb dolog­nak éle­té­ben azt tart­ja, hogy gye­re­kei van­nak, és nagyon sze­ren­csés­nek tart­ja magát, hogy olyan mun­kát végez, amit nagyon sze­ret. Olyan gye­re­kek­kel fog­lal­ko­zik Kecs­ke­mé­ten, akik nagyon sokat tesz­nek azért, hogy jobb éle­tük legyen.

Szé­csi Mag­dol­na, szo­ci­á­lis mun­kás, Mig­ra­ti­on Aid

“Mi nem csak romák, hanem magya­rok is vagyunk egy­szer­re, és a két kul­tú­rá­ban kell létez­ni úgy, hogy soha ne felejt­sük el, hogy hova tar­to­zunk, és hogy hon­nan indultunk.”-vallja Mag­di, aki nagyon sok roma nőt segí­tett, hogy szak­mát tanul­jon és ezál­tal jobb körül­mé­nye­ket teremt­hes­sen magának.

A novem­ber 17‑i díj­át­adón 3 jelölt kap­hat majd Arany Virág — Som­na­ku­ni Lulu­dyi díjat:

  • A szak­mai zsű­ri szem­pont­jai sze­rint kivá­lasz­tott leg­ak­tí­vabb roma civil nő.
  • A közön­ség­sza­va­zá­son leg­több jelö­lést kapott roma nő.
  • És a CKA közös­ség­szer­ve­zői szak­mai díjat ad át a leg­ki­vá­lóbb roma női közösségszervezőnek.

A díj­át­adó­ra a Rész­vé­tel Hete 2023 záró­ese­mé­nyén kerül sor, aho­vá min­den­kit sze­re­tet­tel várunk 2023. novem­ber 17-én, a Ben­czúr Hotel­ben, ahol egy jel­ké­pes 500 ft-os támo­ga­tói jegy meg­vá­sár­lá­sá­val és az aláb­bi regiszt­rá­ci­ó­val tudsz részt venni. 

A szavazás véget ért, figyeljétek a felületeinket az eredményekért!