04 09

Először adtak át roma női közösségszervezői díjat Magyarországon

Külön­le­ges díjat vehet­tek át augusz­tus 19-én Kun­bá­bony­ban olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők­ről vagy pél­dá­ul a Bala­ton meg­men­té­sé­ről a kör­nye­zet­pusz­tí­tó beru­há­zá­sok­tól. A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re hoz­ta lét­re elis­me­ré­se jelé­ül, és kihan­go­sít­va azt a hatal­mas erő­fe­szí­tést, amit ezek a roma nők nap, mint nap tesz­nek környezetükért.

A 3 díja­zott hölgy­nek szív­ből gratulálunk!

Itt pedig a díja­zot­tak és a díjat átadók mesél­nek a kez­de­mé­nye­zés fontosságáról: