07 05

Siker: Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot

A kila­kol­ta­tá­si mora­tó­ri­u­mot meg­hosszab­bí­tot­ták a koro­na­ví­rus-jár­vány miat­ti veszély­hely­zet meg­szű­né­se utá­ni 15. napig.

“Ez hatal­mas ered­mény, ami ren­ge­teg embert ment meg attól, hogy a világ­jár­vány köze­pén utcá­ra kerül­jön. Ez a siker annak a több, mint 7000 ember­nek is köszön­he­tő, akik csat­la­koz­tak az Utca­jo­gász Egye­sü­let­tel közös kam­pá­nyunk­hoz, és leve­let küld­tek Kásler Mik­lós és Gulyás Ger­gely minisz­te­rek­nek. Köszön­jük!❤️ Köszön­jük, azok­nak a zené­szek­nek, szí­né­szek­nek, ren­de­zők­nek, men­tál­hi­gi­é­nés szak­em­be­rek­nek, akik kiáll­tak köve­te­lé­sünk mel­lett, akik saját sza­va­ik­kal, egy-egy most kila­kol­ta­tás előtt álló csa­lád tör­té­ne­té­vel, saját muzsi­ká­val üzen­ték meg a kép­vi­se­lők­nek, hogy ne legye­nek kegyet­le­nek, hosszab­bít­sák meg a mora­tó­ri­u­mot. Köszön­jük! Sáros­di Lil­la, Schil­ling Árpád, Kur­ta Niké, Labo­da Kor­nél, Hámo­ri Gab­ri­el­la, Bán­fal­vi Esz­ter, Cser­na Antal, Sza­lay Krisz­ta, Mol­nár Áron, Bíró Krisz­ta, Vági Zsolt, Bala­to­ni Péter, Pétery Dóra és Bali János🎬 Köszön­jük szé­pen Kon­kol Máténak a vide­ók elké­szí­té­sét és Trem­mel Márk­nak a for­ga­tást.🏠 Ezzel a siker­rel sokan nagyon érté­kes hala­dé­kot nyer­tek, de a vég­célt még nem értük el. Tovább­ra is azon leszünk, hogy töb­bet sen­ki­nek se kell­jen utcá­ra kerül­nie. A lak­ha­tás alap­ve­tő embe­ri jog!” — írják a A Város Min­den­kié cso­port tagjai.